Scherpe kritiek van Raad van State

De Raad van State vindt dat het kabinet meer moet doen om economische groei en werkgelegenheid te realiseren. Dit blijkt uit de reactie van het adviescollege op de vandaag gepresenteerde miljoenennota.

De Raad van State onderkent dat het kabinet ingrijpende maatregelen neemt, maar acht die onvoldoende. ,,De thans voorliggende miljoenennota laat zien dat betwijfeld moet worden of het ingezette en voorgenomen beleid toereikend zal zijn voor de gestelde doeleinden: versterking van de economie, meer werkgelegenheid en houdbare overheidsfinanciën'', schrijven de adviseurs van het kabinet. Ze wijzen erop dat ook vorig jaar door hen al twijfel werd geuit over de haalbaarheid van de gestelde doelen.

De Raad houdt het kabinet voor dat het beter is om het beleid snel bij te stellen omdat uitstel tot voorjaar 2005 riskant is. ,,Ook nu al is immers duidelijk dat een aantal aanvullende maatregelen nodig is ter versterking van de structuur van de economie en van het overheidsbudget'', aldus het college. Onder meer de Europese afspraken over het toegestane begrotingstekort maken volgens de Raad een extra bezuiniging van 5 miljard in 2007 nodig. ,,Deze opgave wordt niet geringer door de besluitvorming over structurele aanpassingen uit te stellen'', aldus het advies.

De Raad van State acht het, evenals vorig jaar, nodig om het draagvlak te verbreden voor de financiering van de collectieve lasten. Het kabinet zal er dan volgens zijn adviseurs niet aan ontkomen om de aftrek van de hypotheekrente te herzien. ,,Indien beleid tijdig wordt ingezet, kunnen betrekkelijk beperkte en geleidelijke aanpassingen toereikend zijn om op langere termijn tot een evenwichtige lastenverdeling te komen. Hoe langer wordt gewacht des te groter is het risico dat alleen nog forse ingrepen toereikend zullen zijn'', staat in het advies.

Het adviescollege is bijzonder kritisch over het programma Andere overheid waar met name minister De Graaf zich sterk voor maakt. Die aanpak geeft volgens de adviseurs ,,een extra impuls aan de verambtelijking van de publieke ruimte''.

De Raad pleit ervoor om mensen met ,,een substantieel aanvullend pensioen'' meer belasting te laten betalen en de pensioengerechtigde leefijd ,,geleidelijk te verhogen''. ,,De solidariteit tussen de groepen dreigt uit balans te raken.''