Justitie

WIE: J.P.H. Donner (CDA)

WAT WIL HIJ? Een bruikbare rechtsorde voor de bestrijding van terrorisme en uitvoering van het Nationale Veiligheidsprogramma. Nieuwe wetgeving moet voorzien in het vroegtijdig opsporen en ontmantelen van terroristische organisaties en personen. Criminaliteit en illegaliteit ondermijnen een geordende samenleving, schrijft Donner in zijn begroting.

HOE? De criminaliteit moet in de periode 2008-2010 met 20 tot 25 procent zijn verminderd. Volgend jaar moet verbetering van de veiligheid op straat zichtbaar zijn. Ook wil de minister wetsvoorstellen afronden die modernisering van de Wetboeken van Strafvordering, Strafrecht en bijzondere wetten beogen. Daarbij gaat het onder meer om een wetsvoorstel waarin de positie van het slachtoffer in het strafproces wordt geregeld, een wetsvoorstel voor verplichte aids-tests en een wetsvoorstel om computercriminaliteit tegen te gaan.

Wetgeving op het gebied van terrorismebestrijding heeft volgend jaar hoge prioriteit. Zo moet bij terrorismebestrijding de minister van Justitie leidend zijn en moeten de strafvorderlijke bevoegdheden worden verruimd. Ook moet financiering van terrorisme wettelijk worden tegengegaan, komen er wetsvoorstellen inzake afgeschermde getuigen en kunnen rechtspersonen worden gestraft die terroristische activiteiten voorbereiden. Volgend jaar moet ook een alerteringssysteem komen waarmee hulpdiensten en burgers weten wat ze moeten doen in geval er sprake is van terroristische dreiging.

WAT IS ER AL GEBEURD? Donner heeft de celcapaciteit uitgebreid, onder meer door meermanscellen in te voeren. Politie en het openbaar ministerie hebben in 2003 meer zaken aangebracht dan het jaar daarvoor. Het wetsvoorstel Terroristische misdrijven is dit jaar ingevoerd. Om de druk op de rechtelijke macht te verminderen, is conflictbemiddeling buiten de rechtbank om (mediation) bevorderd.