Hoofdpunten uit de rijksbegroting voor 2005

Volgend jaar groeit de economie in Nederland met 1,5 procent, tegen 2,5 procent voor de hele Europese Unie.

Volgend jaar wordt 2,5 miljard euro extra bezuinigd om het begrotingstekort te beperken. Bezuinigingen en lastenverzwaringen lopen in 2005 op tot 19 miljard euro in totaal.

Iedereen gaat er in koopkracht op achteruit, variërend van min 1,75 procent voor onder anderen alleenstaanden met een modaal inkomen tot min een kwart procent voor

AOW'ers en minima.

De inflatie blijft met 1,25 procent volgend jaar gelijk aan die van dit jaar.

De staatsschuld neemt toe van 255 miljard euro dit jaar naar 275 miljard, ofwel 16.890 euro per hoofd van de bevolking.

Door extra maatregelen ter waarde van 2,4 miljard euro moet het begrotingstekort in 2005 dalen van 3,0 procent naar 2,6 procent.

De werkloosheid loopt op van 495.000 mensen dit jaar naar 550.000 volgend jaar.

Het aantal nieuwe, volledig arbeidsongeschikten moet in 2007 maximaal 25.000 zijn.

De lonen van ambtenaren gaan niet omhoog.

Het collegegeld wordt met 100 euro verhoogd.

Naar terrorismebestrijding gaat tien miljoen euro extra.

Er komt één ziektekostenverzekering voor iedereen in 2006.

De tabaksaccijns wordt verder verhoogd

De winstbelasting gaat omlaag naar 31,5 procent.

De pc-privé-regeling en het dubbele spaarloon worden geschrapt.

Om de stijgende kosten van de zorg in te dammen wordt het zorgstelsel hervormd. Het kabinet voert op 1 januari 2005 een eigenrisicoregeling in, die de vorm krijgt van een no-claimregeling.

Enkele medisch niet-noodzakelijke behandelingen, zoals correctie van flaporen, worden uit het ziekenfondspakket geschrapt.

De celcapaciteit wordt tussen 2005 en 2008 uitgebreid met 8.000 plaatsen.

Het openbaar ministerie moet in 2006 40.000 extra zaken aanbrengen bij de rechtbanken. In dat jaar moet het aantal afgehandelde misdrijven 40.000 hoger liggen dan in 2003.

Opvallende prestaties van politiekorpsen worden beloond en gepubliceerd. Daarvoor is volgend jaar 67,9 miljoen euro beschikbaar.

In 2006 moeten alle burgemeesters in één keer direct worden gekozen door de bevolking.

Volgend jaar moet de helft van de dienstverlening van de overheid via internet plaatsvinden.

Gemeenten en provincies krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid om zelf beleid te maken.

Asielprocedures moeten efficiënter worden afgerond, in gemiddeld twee in plaats van drie maanden. Volgend jaar moeten 5.000 uitgeprocedeerde asielzoekers extra worden teruggestuurd.

De arbeidsinspectie mag illegale werknemers gaan oppakken.

Voor achterstallig onderhoud aan wegen wordt de komende zes jaar bijna drie miljard euro gereserveerd. Snelwegen worden beter benut door het aanleggen van spitsstroken.

Het aantal storingen op het spoor moet in 2007 met 35 tot 40 procent zijn verminderd.

Bestrijding van terrorisme krijgt de hoogste prioriteit.

De omvorming naar een kleinere maar kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht wordt voortgezet. De inzetbaarheid van de krijgsmacht voor operaties in crisissituaties moet worden vergroot.

Duurzame armoedebestrijding blijft de voornaamste doelstelling van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Nederland moet assertiever worden in het buitenlands beleid.

In 2007 komt er een prestatiebekostiging voor wetenschappelijk onderzoek om concurrentie tussen universiteiten en onderzoeksgroepen te stimuleren.

Basisscholen en middelbare scholen moeten meer met elkaar concurreren. Daarom breidt de Onderwijsinspectie de informatie over de kwaliteit van scholen uit. Scholen moeten met minder regels te maken krijgen.

Er wordt komend jaar tien miljoen euro extra gestoken in het cultuuronderwijs op basis- en middelbare scholen om de kennis van kunst en het Nederlands cultureel erfgoed te vergroten.

De subsidietarieven voor windenergie worden volgend jaar verhoogd.

Tot 2010 moeten er 462.000 woningen worden bijgebouwd om het woningtekort terug te brengen.

Er komt minder geld voor biologisch boeren en meer geld voor Europees landbouwbeleid.

De coördinerende rol van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de propaganda van alle ministeries zal worden versterkt.