Commentaar moet duidelijk zijn over Irak 2

Kofi Annans uitspraak over de illegaliteit van de door de Amerikanen geleide invasie van Irak is geen verrassende bevestiging van wat we al wisten. Belangrijker is evenwel hoe het kabinet met deze vaststelling zal omgaan. Immers, Balkenende c.s. hebben gemeend om, aanvankelijk politieke en vervolgens militaire, steun te moeten geven aan de Amerikanen in Irak. Daarmee heeft het kabinet zich verbonden aan een `bondgenoot' waarvan de reputatie niet bepaald vleiend genoemd kan worden. Alleen al de mensonterende gruwelen van Abu Ghraib en Guantánamo Bay zouden het kabinet tot andere gedachten hebben moeten brengen.

De wijze waarop minister Kamp de Nederlandse interventie in Irak verdedigt, grenst aan ultieme naïviteit. Als het Nederlandse beleid inzake Irak wordt voortgezet, behoort ons land tot de naties die de bijl zetten aan de wortel van de VN en de internationale rechtsorde.

We zijn bekend met de rapportage van de Amerikaanse National Intelligence Council. Als de door deze raad gepresenteerde `National Intelligence Estimate' nog niet mede genoeg is voor een kritische herbezinning op de Nederlandse bemoeienis met Irak, dan lijkt mij écht de grens bereikt van de geloofwaardigheid van het buitenlands beleid van het kabinet in deze.

    • J.C. van Beers