Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WIE: J.W. Remkes (VVD)

WAT WIL HIJ? Een goed functionerende rechtsstaat met een nieuw evenwicht tussen uitoefening van vrijheidsrechten en bescherming tegen terreur. De overheid moet armslag krijgen om preventief en repressief te handelen.

HOE? De aanpak van terrorisme wordt ondergebracht in een nieuwe organisatie bij het ministerie van Justitie. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing. In urgente situaties leidt de minister van Justitie. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt meer geld. Op binnenlands niveau richt de aandacht zich onder meer op enkele honderden mogelijke moslimterroristen die Nederland in- en uitreizen.

De politie moet volgend jaar zichtbaarder, bereikbaarder en publieksgerichter werken. Alle aangiften van misdrijven moeten in behandeling worden genomen. De politiesterkte moet volgend jaar uitkomen op 51.100 formatieplaatsen. Politie en openbaar ministerie hebben in 2004 meer verdachten aangebracht dan het jaar daarvoor. Dat kan leiden tot intensivering van de prestatieafspraken met de korpsen.

Remkes wil volgend jaar een nieuwe wet op de financiering van politieke partijen doorvoeren. Vervolgens wordt wetgeving voorbereid over het aanscherpen van de regels voor giften en partijsponsoring. Invoering van die nieuwe wet is afhankelijk van nog te voeren discussie over een systeem voor de financiering van partijen.

WAT IS ER AL GEBEURD? De inzet van externe adviseurs is ingeperkt, een operatie die ook volgend jaar wordt doorgezet. Remkes heeft voorstellen ingediend om de inkomens van topambtenaren in te dammen. Hij heeft ook voorstellen ingediend om de Politiewet uit 1993 te herzien. Korpsbeheerders moeten over hoofdlijnen van hun beleid verantwoording afleggen aan Binnenlandse Zaken. Volgend jaar moet een evaluatie van de wet duidelijk maken of verdergaande centralisatie nodig is.