Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

WIE: T.C. de Graaf (D66)

WAT WIL HIJ? Ingrijpende verbetering en modernisering van het overheidsapparaat. Invoering van de gekozen burgemeester per 2006 en een nieuw kiesstelsel. Ontvlechting van de staatsstructuur van de Antillen en meer autonomie voor de individuele eilandsbesturen.

HOE? De overheid moet minder via regels en wetten voorschrijven en meer prestatiecontracten sluiten. De publieke dienstverlening moet worden verbeterd, onder meer door ruimere openingstijden. Meer dienstverlening moet gebeuren via internet. De administratieve lasten van burgers moeten afnemen, met speciale aandacht voor bijvoorbeeld gehandicapten en chronisch zieken.

De grote steden krijgen meer beleidsvrijheid. Volgend jaar wil het kabinet een nieuw convenant afsluiten met de grote steden, waarin een veelheid aan regelingen wordt vervangen door drie brede doeluitkeringen.

Het kabinet zal beperking van de instroom van kansarmen in bepaalde wijken mogelijk maken. Malafide huisbazen kunnen effectiever worden aangepakt.

Een wetsvoorstel dat invoering van de gekozen burgemeester mogelijk maakt wordt volgend jaar ingediend. Dan begint ook de voorlichting aan burgers en politieke partijen. Het kiesstelsel wordt gewijzigd. Kamerleden worden gekozen in overzienbare kiesgebieden waarin zij campagne kunnen voeren en ook na de verkiezingen actief kunnen blijven.

De Graaf ondersteunt en faciliteert waar nodig het regeringsprogramma van het Antilliaanse kabinet-Ys.

WAT IS ER AL GEBEURD? De Graaf presenteerde het `Programma modernisering van de overheid' over betere organisatie van de dienstverlening. Dit jaar is ook een begin gemaakt met de procedures voor een nieuw kiesstelsel en een gekozen burgemeester. Een commissie komt nog dit jaar met `zwaarwegende' voorstellen voor een nieuwe staatsstructuur voor de Antillen en sanering van de overheidsschuld.