Het nieuws van 18 september 2004

Van Oorschot

Als alumnus van de (toenmalige) Katholieke Universiteit Brabant ben ik met belangstelling begonnen aan het interview met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg (W&O, 12 september). Hein van Oorschot vindt dat de secularisering van de Nederlandse samenleving moet worden teruggedrongen. Sterker: in de komende decennia zullen wetenschappers, die vanuit die ontkennende houding werken, steeds minder relevant worden. Ik ontken zeker niet het belang om bij de bestudering van maatschappelijke vraagstukken de rol van religie en levensbeschouwing te betrekken. Maar om nu vanuit de premisse dat onze afstand van religie leidt tot radicalisering (en dat onze geseculariseerde levensstijl weerzin wekt bij moslims!), de normatieve uitspraak te doen dat religie weer een plek moet krijgen in ons openbare leven, dat gaat werkelijk alle perken te buiten. Bovendien is de premisse hoogst ongepast: overal om ons heen en door alle tijden heen zien we dat religies juist leiden tot radicalisering. Van Oorschot vindt daarentegen dat islam en christendom elkaar vinden in een gezamenlijke afkeer van bepaalde zaken als het groeiende aantal echtscheidingen, opdringeringe pornografie en alcoholmisbruik. Nu toont Van Oorschot zich hier wel erg selectief en ik wil zijn opsomming gaarne aanvullen met zaken als de houding ten opzichte van seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder, de positie van de vrouw in de samenleving in het algemeen en in het gezin in het bijzonder. Nee, gelukkig hebben wij religie in het algemeen en de islam in het bijzonder helemaal niet nodig om onvolkomenheden in onze samenleving bloot te leggen. Het sturen van maatschappelijke ontwikkelingen is een politieke en geen wetenschappelijke zaak. Naast de moeizaam verworven scheiding tussen kerk en staat, moet ook de scheiding tussen kerk en politiek enerzijds en wetenschap anderzijds koste wat kost worden verdedigd.

Wasmiddelen

Al jaar en dag wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor achterstandsleerlingen. Dat geld gaat naar scholen met veel kinderen van immigranten. Inmiddels is gebleken dat schoolsucces niet zo zeer samenhangt met de vraag of het gaat om kinderen van immigranten, maar met het opleidingsniveau van de ouders. En met de vraag of sprake is van een eventuele taalachterstand. Dus werd besloten in het vervolg de criteria laag opleidingsniveau ouders en taalachterstand aan te houden bij de verdeling van de achterstandsgelden. Voor alle duidelijkheid: er kwam niet minder geld beschikbaar, het bedrag bleef hetzelfde, het werd alleen anders verdeeld, eerlijker ook want conform de feitelijke handicap. Daar kon iedereen uiteraard vrede mee hebben, en het spreekt vanzelf dat scholen en hun bestuurders deze maatregel toejuichten. Nee dus. Het tegendeel was het geval. Toen Van der Hoeven met haar voorstel kwam wisten schooldirecteuren in Friesland, waar blijkbaar niet alleen de leerlingen gebukt gaan onder achterstand, te melden dat het voor hen toch allemaal niets zou uitmaken. En de scholen in de grote steden schreeuwden moord en brand, in plaats van te zwijgen en God en Allah te danken dat men daar niet eerder achter was gekomen en dat de maatregel pas per september 2006 zou ingaan. De Amsterdamse wethouder voor onderwijs Aboutaleb voorspelde zelfs een ramp voor het grootstedelijke onderwijs, terwijl hij altijd weet te vertellen dat het vroegere beleid waarbij immigranten werden doodgeknuffeld plaats dient te maken voor beleid waarbij aan immigranten dezelfde eisen worden gesteld als we gewend zijn te doen aan gewone burgers. Margo Trappenburg vond op grond van een stukje dat ze ooit had gelezen over een bepaalde streek in Friesland, ook al een andere verdeling van de achterstandsgelden heel verkeerd, waarbij ze de lezer overigens verzekerde dat ze niet wist waar ze het over had. De drang om een uitgesproken mening te hebben is bij sommigen blijkbaar zo overweldigend groot, dat ze zich er niet voor generen uitdrukkelijk te vermelden dat ze geen kaas gegeten hebben van waar ze het over hebben.

Leerlingen met een bewezen taalachterstand krijgen gedurende de eerste vier leerjaren een gewicht van 2,4. De achterliggende gedachte daarbij is dat extra aandacht voor taalonderricht in die leeftijd cruciaal is bij het bestrijden van taalachterstanden. Dus ook daar is blijkbaar over nagedacht. Overigens: omdat de ouders van allochtone leerlingen vaak laag zijn opgeleid en hun kinderen vaak te kampen hebben met een taalachterstand gaan die scholen er straks ook niet noemenswaardig op achteruit.

Dit voorbeeld bewijst weer eens dat elke verandering in het onderwijsbeleid, hoe redelijk of voor-de-hand-liggend ook, weerstand oproept. Daardoor is het erg verleidelijk om als minister van onderwijs niets te doen en alles bij het oude te laten. Of het hele onderwijs te hervormen, alles op zijn kop te zetten. Dat beleid duid je dan aan met Vernieuwing. Daar wordt dan door de leraren, de mensen die weten waar ze het over hebben, wel over geklaagd, maar daarbij worden ze niet gesteund door politici en de publieke opinie. Want vernieuwen, wie kan daar nou op tegen zijn, met wasmiddelen doen ze dat toch ook?

In het land van de kenniseconomie

`Toen kreeg ik iets van, jaaaa, zo'n beetje van bekijk het maar, snap je?', hoorde ik achter me zeggen. `Zou ik ook hebben', zei de ander. Ik was waar ik moest zijn, liet het gesprek op straat achter. Iets krijgen van zo'n beetje bekijk het maar. Iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld. Degene die dat zegt, heeft er genoeg van. Donder op! Maar de normen en waarden of de gezagsverhoudingen beletten dat je dit zo duidelijk zegt, en dan krijg je iets van. Iets is weinig van een niet nader omschreven veel meer. Zo'n beetje is hetzelfde als iets. Herhaling van een vaagheid in andere woorden, met de pauze van het jaaaa dat op een kort nadenken wijst. Zuiver eigentijds Nederlands, de indirecte versie, met de afzwakkingen, vervagingen, angst voor definitieve uitspraken, de omslachtige zinsbouw waardoor we toch de gewichtigheid kunnen bewaren. Wordt een politicus een uitspraak in de mond gelegd die hij niet heeft gedaan, dan zegt hij: `Dat hebt u mij niet horen zeggen.' Spreekt de minister tegen de vakbonden, dan doet hij het `richting vakbonden'. Vindt de voorzitter dat de minister onzin praat, dan zegt hij dat `zijn woorden weinig zin hebben'. In deze krant, in alle kranten van dit weekeind, staat op z'n minst drie keer `weinig' waar `niets' wordt bedoeld. Ik kreeg iets van een gevoel dat dit weinig zou helpen. Ik weet zeker dat ik met dit stukje niets aan de kletspraat van de verhullende omslachtigheid zal veranderen. Maar ik moet het een keer hebben opgeschreven, want, zoals mijn moeder zei, anders gaat het zweren.

Internet

Bij het zoeken naar een baan kunnen de volgende websites wellicht van dienst zijn:

CV-pagina

Links naar verschillende websites met informatie over het opstellen van een goed curriculum vitae (cv). Ook voorbeelden van werkzoekenden die hun cv op hun eigen homepage hebben gezet.

http://cv.pagina.nl

Sollicitatiepagina

Tientallen verwijzingen naar websites over solliciteren en sollicitatiebrieven.http://sollicitatie.pagina.nl

Intermediair

Nuttige website van het blad Intermediair bevat o.a. sollicitatietips, informatie over salarissen, een cv-workshop, loopbaanadvies, carrièredossiers en een vacaturebank.

www.intermediair.nl

Monsterboard

Grote internationale carrièrewebsite met meer dan 10.000 vacatures in Nederland. Behalve banen zijn er ook bedrijfspresentaties te vinden. Handig voor wie zich nog aan het oriënteren is.

www.monsterboard.nl

Juridische Banenbank

Vacaturesites voor banen in o.a. de rechterlijke macht, de advocatuur, de fiscale dienstverlening en het onderwijs.

www.jbb.nl

Een andere site voor juridische banen is

http: /vacatures.recht. nl.

MedWeb

Sites voor medici met een vacaturebank met banen voor o.a. huisartsen, specialisten, assistent-geneeskundigen in opleiding (AGIO's) en assistent-geneeskundigen niet in opleiding (AGNIO's).

www.medweb.nl

Ook de medische site Artsennet (www.artsennet.nl) heeft een vacaturebank.

AcademicTransfer Gezamenlijke vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. De site bevat o.a. vacatures, informatie over loopbaanmogelijkheden en ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale academische arbeidsmarkt.

www.academictransfer.nl

Technische vacatures

Banen voor natuurkundigen, chemici, ingenieurs en andere technici.

www.techniekvacature.nl

Werken bij de overheid

Alle vacatures bij het rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, wetenschappelijke instellingen, de politie, rechterlijke macht en andere overheidsorganen op één overzichtelijke site verzameld. Ambtenaren in spe kunnen actief op zoek naar een baan in de vacaturebank of zich advertenties laten mailen op grond van hun cv via de cv-bank.

www.werkenbijdeoverheid.nl

AgriHolland Vacatures in landbouw-, voedings- en milieusector.

www.agriholland.nl

Loopbaancentrum

Het Loopbaancentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een overzichtspagina gemaakt met links naar verschillende vacaturesites. De sites zijn verdeeld in drie rubrieken: algemene vacaturesites, sites voor specifieke branches en internationale banensites.

www.labeur.nl/studenten/vacatures/vacaturebanken.htm

Taalunieversum

Een foutloze sollicitatiebrief is de eerste stap op weg naar een glansrijke carrière. Het Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, bevat 1.200 taaladviezen over onder meer het aaneenschrijven en afbreken van woorden en briefconventies (aanhef, titulatuur en afsluiting).

www.taalunieversum.nl. Een andere praktische taalsite is www.vandale.nl

Etiquettepagina

Goede manieren zijn belangrijk voor sollicitanten en werknemers. Op de Etiquettepagina staan talloze verwijzingen naar websites over omgangsvormen en manieren in het privé- en zakenleven.

http://etiquette.pagina.nl

Een andere interessante etiquettesite is Moderne Manieren van Beatrijs Ritsema (www.beatrijs.com). Er is een aparte rubriek voor omgangsvormen op de werkvloer.

Kledingadvies

Voor wie solliciteert of net een baan heeft en een goede indruk wil maken is de juiste kleding belangrijk. Wilma Bouwman van `Kleur en Kleding' adviseert over de juiste (mantel)pakken, casual kleding en kleuren. Kledingadvies intikken bij Google levert sites op van collega's van Bouwman.

www.kleurenkledingadvies.net