Verzekeraars vervangen ziekenfonds

Iedere volwassen burger moet zich vanaf 1 januri 2006 verplicht tegen ziektekosten verzekeren. De zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren en ze dienen minimaal het basispakket aan te bieden.

Dit blijkt uit de Zorgverzekeringswet die minister Hoogervorst (Volksgezondheid) komende week naar de Tweede Kamer zal zenden. Het huidige ziekenfonds verdwijnt. Zowel ziekenfondsen als de particuliere ziektekostenverzekeraar kunnen gaan opereren als zorgverzekeraar

In zijn advies op het wetontwerp zet de Raad van State vraagtekens bij de opzet van het nieuwe stelsel. Zo betwijfelt de Raad of er straks inderdaad sprake is van de beoogde verminderde overheidsinvloed en dat de bureaucratie zal afnemen. Bovendien meent de Raad dat de nieuwe basisverzekering op zich geen verbetering hoeft te zijn vergeleken met de huidige situatie. De Raad vreest bovendien dat van de gewenste marktwerking in de zorg niets terecht komt en beperkt blijft tot ,,bureaucratisch gestimuleerde marktwerking''.

Een verzekeraar moet al zijn verzekerden eenzelfde premie voor het basispakket in rekening brengen en mag derhalve geen onderscheid maken naar leeftijd, geslacht inkomen of gezondheid. Dat zou de solidariteit uithollen, aldus Hoogervorst. De verzekeraars mogen collectieve contracten sluiten met werkgevers en dan een lagere premie van voor andere verzekerden in rekening brengen. Maar die verlaging zou dan enkel een `quantumkorting' mogen zijn. Ook mogen de zorgverzekeraars aanvullende verzekeringspakketten aanbieden waarin zaken worden verzekerd die niet tot het basispakket horen.

De premie komt voor de basisverzekering, zo wordt geschat, uit op gemiddeld circa 1.030 euro per volwassenene per jaar. Voor kinderen (onder de 18 jaar) hoeft geen premie te worden betaald. Voor burgers die een te groot deel van hun inkomen (meer dan 4 procent voor een alleenstaande en 6,5 procent voor verzekerde met partner) kwijt zijn aan de ziektekostenverzekering, komt er een zorgtoeslag waarvan de hoogte inkomensafhankelijk is en die maandelijks door de Belastingdienst zal worden uitbetaald. Hoogervorst schat dat er jaarlijks 6,1 miljoen verzekerden voor een Zorgtoeslag in aanmerking komen. Bij de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde nettopremie die in het voorgaande jaar is betaald.

Als een verzekerde kiest voor een goedkopere verzekeraar ,,houdt hij geld van zijn Zorgtoeslag over''. Een verzekerde kan een `korting' op zijn premie verdienen door (vrijwillig) te besluiten tot een eigen risico. Dat mag niet meer dan vijfhonderd euro bedragen.

De Zorgverzekeringswet is het laatste wetsontwerp dat Hoogervorst indient in het kader van de herziening van het zorgstelsel. Eerder bracht hij wetgeving in behandeling die flexibilisering van de tariefstructuur beoogt die instellingen meer vrije ruimte geeft en de verzekeraars niet langer verplicht instellingen te contracteren.