AOW'ers raken kwart pct koopkracht kwijt

AOW'ers gaan er volgend jaar een kwart procent op achteruit. Dit blijkt uit de begrotingsstukken die het kabinet volgende week met prinsjesdag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

De algemene politieke beschouwingen die daar traditioneel direct op volgen, zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens ziekte van premier Balkenende. Gisteren werd duidelijk dat de wondinfectie aan zijn rechtervoet, veroorzaakt door streptococ- en stafylococbacteriën, hem nog zeker een week in het ziekenhuis houdt. De premier is gisteren geopereerd, vandaag zou hij opnieuw narcose ondergaan. Hij zal door de infectie niet aanwezig zijn bij Prinsjesdag, komende dinsdag.

Iedereen verliest volgend jaar koopkracht. De achteruitgang varieert van min 1,75 procent voor onder anderen alleenstaanden met een modaal inkomen tot min een kwart procent voor AOW'ers en minima.

De koopkrachtdaling is volgens het kabinet het gevolg van de maatregelen die het neemt ,,om de economische situatie te verbeteren en het begrotingstekort niet te laten oplopen''. Door voorgenomen bezuinigingen op de huursubsidie valt het negatieve effect op de koopkracht nog groter uit.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) wordt het economisch herstel vertraagd doordat bedrijven en burgers onzeker zijn over de eigen situatie. Die onzekerheid wordt mede gevoed door spanningen tussen kabinet en sociale partners. Dat schrijft het CPB in de Macro Economische Verkenning 2005 (MEV). Het kabinet baseert zijn begrotingsbeleid op de MEV.

Nederland kiest er volgens het CPB meer dan andere EU-landen voor om in de fase van aarzelend economisch herstel door te gaan met hervormingen en versterking van de economische structuur. ,,Ondanks de vaak negatieve bestedingseffecten op korte termijn.'' Uit de MEV blijkt verder dat de bezuinigingen en lastenverzwaringen in 2005 oplopen tot 19 miljard euro in totaal.

De ombuigingen sinds het regeerakkoord van Balkenende-I bedragen opgeteld 10,5 miljard, de lasten werden sinds 2002 al met 8,5 miljard verzwaard. Ondanks de bezuinigen blijft het herstel van de Nederlandse economie achter bij die van Europa. Volgend jaar groeit de economie in Nederland met 1,5 procent, tegen 2,5 procent voor de hele EU.

Het kabinet wil extra maatregelen nemen ter waarde van 2,4 miljard euro om het begrotingstekort van 3 procent dit jaar terug te brengen tot 2,6 procent in 2005. De staatsschuld neemt door de verslechterde overheidsfinanciën weer toe, maar blijft tot 2007 net onder het Europees toegestane plafond van 60 procent van het bruto binnenlands product.

Uit departementale begrotingen blijkt verder dat het kabinet in tegenstelling tot eerdere voornemens een aantal zelfzorgmedicijnen (middelen die zonder recept van de arts worden verstrekt) weer gaat vergoeden.

[vervolg BEGROTING: pagina 3]

BEGROTING

Kraken aangepakt

[vervolg van pagina 1]

De gedeeltelijke vrijstelling van de energiebelasting voor groene stroom vervalt in 2005. De subsidietarieven voor windenergie zullen volgend jaar worden verhoogd.

In de begroting van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu staat dat kosten voor milieumaatregelen volgend jaar meer nog dan voorheen zullen worden verwerkt in de prijzen van producten en diensten ,,om zo een bijdrage te leveren aan de ontkoppeling van milieu en economie''.

Uit de begroting van Verkeer en Waterstaat blijkt dat minister Peijs ook volgend jaar het accent legt op onderhoud. Voor het werk aan autowegen, spoorwegen en vaarwegen is ruwweg 2 miljard beschikbaar in 2005. Peijs belooft ,,over enkele weken'' haar nota Mobiliteit te presenteren.

De politie zal volgend jaar meer verdachten bij het openbaar ministerie moeten aanbrengen, zo blijkt uit de begroting van Binnenlandse Zaken. De politie krijgt de taakstelling om in 2006 ten minste 40.000 verdachten aan te leveren aan het openbaar ministerie. In dat jaar moet het aantal afgehandelde misdrijven met 80.000 extra zaken toenemen.

Lokale overheden krijgen extra bevoegdheden om criminaliteit aan te pakken. Daarbij gaat het onder meer om verruiming van de mogelijkheden tot ontruiming en onteigening van illegaal gebruikte panden en de aanpak van overlastgevende criminele vreemdelingen en illegaliteit.

Justitie krijgt volgend jaar 83 miljoen euro extra uit de zogeheten veiligheidsenveloppe van het kabinet, zo blijkt uit de Justitie-begroting. Het merendeel daarvan is bestemd voor uitbreiding van de celcapaciteit. Donner komt begin volgend jaar met een notitie waarin hij duidelijkheid verschaft over hoe burgers in bepaalde situaties elkaar kunnen corrigeren op ongewenst gedrag.

De honderdprocentsacties op Schiphol om drugskoeriers te weren, zal volgend jaar worden voortgezet. Daarvoor is een bedrag beschikbaar van 26 miljoen euro. Bij de bestrijding van drugshandel zal Nederland intensiever samenwerken met Europese lidstaten die negatieve bijeffecten ondervinden van het Nederlandse (soft-)drugsbeleid, zoals Duitsland en Frankrijk.

Nederland moet in Europees verband ,,assertiever'' worden, kondigt de begroting Buitenlandse Zaken aan.