Rapport Kamer: belast internationaal verkeer

Een Europese milieubelasting op internationaal verkeer over de weg, het water en door de lucht is nodig om grote en bedreigende klimaatveranderingen te voorkomen.

Dit staat in een nog vertrouwelijk rapport van het advies- en onderzoeksbureau CE in Delft dat morgen wordt aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De studie is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu die op initiatief van het PvdA-Kamerlid Samsom een klankbordgroep heeft samengesteld ter voorbereiding op een discussie met de regering over het klimaatbeleid in de toekomst. Hiertoe zullen in de komende maanden ook nog enkele hoorzittingen met diverse deskundigen worden gehouden.

Eind 1995 stelde de Kamer al een tijdelijke onderzoekscommissie in die inzicht moest verwerven in de klimaatverandering, onder meer door een inventarisatie van wetenschappelijke studies. Het Tweede Kamerlid E. van Middelkoop (destijds GPV, daarna ChristenUnie) leidde het onderzoek. Zijn commissie stelde in 1996 vast dat de politiek keuzes moet maken in de strijd tegen de klimaatverandering. De politiek kan het tegenover toekomstige generaties niet verantwoorden af te zien van beleid, concludeerde Van Middelkoop.

In het nieuwe rapport van onderzoeksbureau CE wordt de Tweede Kamer voorgehouden dat tussen 2010 en 2020 een reductie van broeikasgassen (CO2) met dertig procent noodzakelijk is om de temperatuurstijging over die periode op maximaal 2 graden te houden. Als de stijging meer toeneemt zullen de kosten voor tal van beschermende maatregelen onbeheersbaar worden, voorspellen de onderzoekers.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) maakt zich sterk voor die 30 procent CO2-reductie, zo heeft hij reeds aangekondigd.

Een Europese belastingmaatregel, geldend in alle lidstaten, is nu nog niet mogelijk, maar volgens de onderzoekers wel dringend gewenst. Voor alle vormen van (internationaal) verkeer zal dan extra belasting moeten worden betaald om de milieuvervuiling te bestrijden. Gedacht moet worden aan een uniforme heffing zoals de BTW, aldus het rapport.

Tegelijk zullen tal van schadelijke subsidies voor verkeer en land- of tuinbouw, moeten worden beëindigd. Volgens het rapport zullen de kosten van het klimaatbeleid toenemen. In 2003 werd hier al ruim een miljard euro aan besteed. Om de kosten te drukken zou volgens de onderzoekers meer (internationale) emissiehandel mogelijk moeten zijn.