Verlaag de WAO-premie

Jaarlijks is de werkgever een basispremie van gemiddeld 5,5 procent van het brutoloon kwijt aan de verzekering voor arbeidsongeschiktheid, de WAO. Daar komen meestal heffingen bovenop die ook op werknemers drukken. Bij elkaar kost de arbeidsongeschiktheidsverzekering werkgevers en werknemers te veel geld. Hoge WAO-premies drukken op de vrije markt en op de werkgelegenheid. Dankzij drastische ingrepen in het stelsel en de ongunstige economische conjunctuur dalen het ziekteverzuim en het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt de laatste tijd. Dan is het verbazend dat niettemin de komende jaren de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering stijgt. Dat wordt veroorzaakt door de halfwas privatisering die de overheid voor ogen heeft.

Volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen die per 2006 moet ingaan, mogen particuliere verzekeraars gaan concurreren met de overheidsinstantie UWV. Maar omdat de beginnende particuliere verzekeraars nog geen groot verzekeringsvermogen van premiebetalers hebben bijeengebracht, moeten ze daar geld voor lenen en dus een rentehobbel nemen. De efficiënter geachte particuliere verzekeraars zijn daardoor duurder dan de UWV. Van de weeromstuit moet de UWV van het kabinet haar eigen premies gaan verhogen, want anders kunnen de dure particuliere verzekeraars niet concurreren. Met de extra winst die de UWV maakt, worden premies voor langdurige arbeidsongeschiktheid verlaagd. Maar omdat de particuliere verzekeraars de verhoogde tarieven niet via premieverlaging elders kunnen teruggeven aan de klant, wordt het geheel duurder.

Privatisering en concurrentie bij verzekeringen hebben allerlei voordelen – keuzevrijheid en maatwerk bijvoorbeeld – maar leiden niet per definitie tot kostenverlaging. Particuliere verzekeraars willen tegelijk efficiënt zijn en een hoge winst maken. Bovendien kan de overheid goedkoper aan geld komen. De vraag is dus of de verhoging van de WAO-premie slechts vijf jaar duurt tot de rentehobbel is genomen. Door de logge UWV te laten concurreren met particuliere verzekeraars wordt een heldere keuze uit de weg gegaan. De samenleving moet de rekening betalen. Een plan dat leidt tot premieverhoging terwijl het aantal werkenden per WAO'er al jarenlang stijgt, deugt niet. Werkgevers en werknemers mogen wel eens wat terug zien van al die reorganisatie-inspanningen. Er is alle aanleiding om de premies zo snel mogelijk te verlagen. Dat is pas marktwerking.