Miljoenen voor armoede op Antillen

Nederland stelt dit jaar ruim 28 miljoen euro extra beschikbaar aan de Antilliaanse regering voor armoedebestrijding en rechtshandhaving.

Een belangrijk deel van dat bedrag, 11,5 miljoen euro, is bestemd voor financiering van de invoering van sociale dienstplicht voor werkloze jongeren tussen de 16 en de 24 jaar.

Dat blijkt uit een door de Antilliaanse premier Ys en de Nederlandse minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) ondertekende overeenkomst over samenwerking bij de uitvoering van het regeringsprogramma van het kabinet-Ys (Urgentieprogramma). Bij invoering van het sociale dienst-project zijn de komende jaren zo'n 4.000 jongeren betrokken.

Het project kan ook een bijdrage leveren aan toekomstige eisen voor Antillianen die naar Nederland willen emigreren. Eerder deze maand maakte minister Verdonk (Integratiebeleid, VVD) al bekend dat zij restricties wil stellen aan Antillianen die naar Nederland willen verhuizen. Zij moeten in ieder geval voldoen aan de inburgeringsverplichting die Nederland aan migranten stelt.

Van de 28 miljoen euro is dertien miljoen afkomstig uit in het verleden niet opgemaakte ontwikkelingsgelden, de zogeheten `onderuitputting', die anders terug had moeten vloeien in de algemene middelen. Nog eens ruim dertien miljoen euro was al onder het kabinet Pourier II (1999-2002) op een geblokkeerde rekening van de Bank van de Nederlandse Antillen gezet bij wijze van liquiditeitssteun, maar komt nu ook vrij voor besteding. In juli was in het kader van armoedebestrijding uit het nu bekend gemaakte bedrag door De Graaf al 2,27 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstel van een aantal wijken op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

Daarnaast wordt 48 miljoen euro van de ongeveer 200 miljoen euro Antilliaanse schuld aan Nederland kwijtgescholden. Dat is een eerste stap van Nederland om plannen van het Antilliaanse kabinet te ondersteunen om de staatsschuld (2,4 miljard euro) terug te dringen. In een verklaring zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat Nederland ook bereid is besprekingen te voeren over verdere mogelijkheden van kwijtschelding in 2005 van de resterende schulden van de Antillen aan Nederland (in het totaal zo'n 400 miljoen euro).

Een ander deel van het toegezegde geld is bestemd voor technische ondersteuning bij het terugdringen van de criminaliteit op de Antillen. Zo zulllen Antilliaanse en Nederlandse politiekorpsen kennis, ervaring en deskundigheid uitwisselen. Een verzoek van Antilliaanse zijde om militairen of marechaussees beschikbaar te stellen is afgewezen. Wel wordt onderzocht of het mogelijk is om gemeenschappelijke bewakingsteams te formeren voor de Antilliaanse vliegvelden. Eerder was al afgesproken dat de Kustwacht voor de Antillen zal worden versterkt en dat Nederland in 2005 drie walradars zal financieren om aanlandingen van drugs en illegalen te voorkomen.