Stel tuchtrecht in voor journalisten

In het genuanceerde artikel `Oorlog tussen pers en politiek' (M, 4 september) wordt onder meer ingegaan op het gebrek aan publieke verantwoording dat journalisten moeten afleggen, terwijl dit bij vrijwel alle overige beroepsgroepen wel gebeurt. Er worden meerdere suggesties voor verbetering aangedragen die alle weer terzijde worden geschoven. Een mogelijke oplossing vanuit de eigen beroepsgroep die in het artikel niet aan bod komt is de volgende: maak een nieuw register voor kwaliteitsjournalisten die aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zorg ervoor dat de kwaliteitsmedia zichzelf verplichten alleen gebruik te maken van deze kwaliteitsjournalisten.

Stel toetsbare regels op waaraan een kwaliteitsjournalist zich te allen tijde moet houden. Stel tuchtrecht in (naar analogie van de gezondheidszorg) waarbij iedere burger een klacht kan indienen, mits die klacht op de klager zelf betrekking heeft. Stel straffen in, bijvoorbeeld berisping of tijdelijke of definitieve verwijdering uit het register met als gevolg tijdelijk of definitief ontslag bij het desbetreffende medium. Publiceer in een op de beroepsgroep georiënteerd tijdschrift geselecteerde tuchtrechtzaken. In de gezondheidszorg bevordert een vergelijkbaar tuchtrecht de kwaliteit. Ik zie geen reden waarom dat niet ook voor journalisten zou gelden.