Kokkelvisserij onder strenge restricties

De overheid mag alleen een vergunning voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee verlenen indien het bewijs wordt geleverd dat er geen significante schade is aan het natuurgebied.

Dat heeft het Europees Hof voor justitie in Luxemburg vanmorgen bepaald. De uitspraak van het Hof is gedaan op verzoek van de Raad van State, die moet oordelen over een hoger beroep van de Waddenvereniging die de jaarlijkse vergunning voor de kokkelvissers aanvecht.

Het Hof beoordeelt de kokkelvisserij als een `plan' of `project' zonder beheersdoeleinden. Volgens de Europese Habitatrichtlijn, bedoeld om biologische diversiteit in beschermde natuurterreinen te waarborgen, is daarvoor een `passende beoordeling' nodig. Het wetenschappelijk bewijs hierbij dat er geen schade is, moet, aldus het Hof, ,,zeer streng' zijn. De Nederlandse rechter mag zich ook beroepen op de Habitatrichtlijn wanneer er geen nationale wetgeving van kracht is. Dat zegt een woordvoerder van het Europees Hof.

De uitspraak biedt houvast voor natuurorganisaties om alle activiteiten in natuurterreinen die onder de Habitatrichtlijn vallen, aan te vechten. Directeur H. Revier van de Waddenvereniging gaat met de uitspraak de laatste vergunning die het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de kokkelvissers had verleend, alsnog aanvechten. Na volgend jaar wil LNV de kokkelvissers uitkopen.

Nederland heeft in 1997 62 gebieden aangewezen die vallen onder de Habitatrichtlijn, voor het merendeel kust- en duingebieden. Met de uitspraak kunnen ook andere vergunningen aangevochten worden, zoals van mosselvissers in de Waddenzee en in Zeeland. De Habitatrichtlijn maakt een uitzondering voor projecten van ,,groot nationaal belang', zoals scheepvaartroutes en gaswinning.

De Raad van State had op 29 januari om de uitspraak van het Hof gevraagd omdat hij zich afvroeg of de jaarlijkse vergunning betrekking heeft op activiteiten die in de Habitatrichtlijn als `plan' of `project' worden omschreven. Het ministerie van LNV huldigt de opvatting dat kokkelvisserij als bestaand gebruik mag worden beschouwd, terzake waarvan een andere toets op grond van artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn plaatsvindt. Deze opvatting wordt door het Europees Hof verworpen.

,,Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, moet een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen ervan', schrijft het Hof.

Rectificatie / gerectificeerd

LNV

In het artikel Kokkelvisserij onder strenge restricties (7 september, pagina 1) is sprake van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De letters in de naam van het ministerie van LNV staan sinds juni vorig jaar voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.