Werknemer kan prepensioen innen

Werknemers krijgen het recht om het gespaarde geld voor hun prepensioen toe te voegen aan hun ouderdomspensioen. Ook zal het kabinet de mogelijkheid scheppen om het bedrag van het prepensioen ineens op te nemen of te gebruiken voor hun levensloopregeling.

Dit bevestigt het ministerie van Financiën. De maatregelen zijn onderdeel van een overgangsregeling voor de prepensioenen die naar verwachting vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Ze zijn nodig omdat deelname aan prepensioenregelingen vanaf 1 januari 2006 niet langer verplicht is.

De overgangsregeling is een uitwerking van het kabinetsplan om de fiscale ondersteuning van VUT en prepensioenen af te schaffen. Het kabinet wil deze regelingen ontmoedigen om werknemers tot langer doorwerken te stimuleren. Dit leidde tot het mislukken van het voorjaarsoverleg met de sociale partners. De vakbeweging wilde niet praten over het opheffen van de verplichte deelneme aan collectieve prepensioenregelingen. Zij vreest dat leegloop de regelingen onbetaalbaar zal maken. Het kabinet hield echter vast aan de `opt out' voor individuele werknemers. Pensioenfondsen moeten per 1 januari 2006 aan werknemers de waarde van hun prepensioen opgeven. Werknemers mogen die waarde dan toevoegen aan hun ouderdomspensioen, of handhaven als individueel recht. Ze krijgen geen direct recht op uitkering, wel wordt het bestaande verbod op uitkering ineens geschrapt. Het is van de pensioenfondsen afhankelijk of de aanspraken kunnen worden uitgekeerd.

De versobering van de prepensioenen en andere ingrepen in de sociale zekerheid hebben voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. De vakbeweging heeft dit najaar grote manifestaties aangekondigd. In de Volkskrant zegt minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) dat er geen nieuwe ingrepen komen in de sociale zekerheid ,,voorzover [hij] nu kan overzien.''

HERVORMEN: pagina 13