Meer openheid over WOZ

Gemeenten moeten meer informatie geven over de wijze waarop zij de fiscale waarde van woningen bepalen. Dat heeft de Raad van State beslist in een proefproces van de Vereniging WOZ-gedupeerden tegen de gemeente Renkum.

De gemeente stelde dat de Wet Waardebepaling onroerende zaken (WOZ) het achterhouden van waarderingsgegevens om privacyredenen toestaat. Volgens de Raad van State gebiedt de Wet openbaarheid van bestuur evenwel die algemene informatie toch te verstrekken als iemand daar om vraagt.

Eens in de vier jaar bepalen de gemeenten de fiscale waarde van huizen. Die taxatie vormt de basis voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting en het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting. De vastgestelde waarde staat in de zogenoemde WOZ-beschikking. Tegen een te hoge taxatie kan men bezwaar aantekenen.

Om inzicht te geven in de manier waarop de gemeente de vastgestelde waarde heeft berekend, ontvangt de betrokkene bij de beschikking gegevens van huizen die voor de gemeente als vergelijkingsmateriaal hebben gediend. De gemeente betrekt evenwel veel meer gegevens in de berekening van de fiscale waarde van panden. Die informatie geven gemeenten niet vrij.

Verscheidene inwoners van Renkum kregen na drie jaar procederen gelijk van de Raad van State.

TAXATIE: pagina 27

    • Aertjan Grotenhuis