Achter de getallen

Dat de vaardigheid op het gebied van de statistiek en de daarbij essentiële vaardigheden redenen en interpreteren van getallen ('Achter de getallen', W&O 28 aug.) in ons land op een onvoldoende peil staan, blijkt ook uit de grote populariteit van het pollen op internet – ook door journalistieke media. Sinds jaren zijn op meerdere mediasites polls te vinden waarop bezoekers hun mening mogen geven. Uit het oogpunt van verantwoorde gegevensverzameling en -interpretatie is dat niet alleen een zinledige, maar zelfs een schadelijke vorm van getallenpresentatie. De suggestie wordt gewekt dat het hier om zinnige getallen gaat, maar niets is minder waar. Het pollen door zelfs dagbladen staat haaks op het journalistieke beginsel van betrouwbare informatieverzameling en interpretatie. Polls registreren namelijk alleen toevallige voor- en tegenstemmers en dat levert informatie van nul en generlei waarde op, die desondanks toch als `iets' van waarde op sites en in kranten wordt gepresenteerd. Alsof het gaat om resultaten van serieus opinieonderzoek. Kennelijk beseffen die media en hun publiek niet dat polls per definitie onbetrouwbaar zijn en bij gebrek aan methodische gegevensverzameling nooit betrouwbare uitkomsten kunnen leveren.

    • Drs. Freek M. Boon