Toiletwater niet meer overboord

Recreatieschepen mogen vanaf 2009 hun toiletwater niet langer overboord pompen. Nieuwe kajuitschepen moeten al in 2005 een vuilwatertank hebben. Dat hebben de staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) met de Hiswa, het Watersportverbond en de ANWB afgesproken. In een later stadium worden de chartervaart, bruine vloot, rondvaart- en partyboten aangepakt. De Rijn- en binnenvaart blijft vooralsnog buiten schot.

Nederland moet de vervuiling van het oppervlaktewater beperken om te voldoen aan de Europese richtlijn voor zwemwater. Andere maatregelen die hieruit voortvloeien, richten zich op de riooloverstorten en de landbouw. Hoewel de recreatievaart slechts een kleine vervuilingsbron is, valt zij grotendeels samen met de locaties waar gezwommen wordt.

Al jaren lang probeert de overheid de recreatievaart te bewegen tot het vrijwillig installeren van een vuilwatertank. Maar ondanks subsidies zijn slechts enkele duizenden schepen ermee uitgerust. Anderzijds zijn er in Nederland slechts 250 inzamelpunten om de vuilwatertank op het riool te ledigen. Dit laatste aantal zal snel groeien nu per 2 september het nieuwe Besluit Jachthavens van kracht wordt. Dit besluit verplicht iedere jachthaven met meer dan vijftig ligplaatsen (voor kajuitschepen) tot het aanleggen en onderhouden van een innamepunt.

Het lozingsverbod voor de recreatievaart wordt in feite ingevoerd door de uitzondering van het algemene lozingsverbod uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren uit 1974 op te heffen. Met het lozingsverbod zijn er voor de watersporter nu drie alternatieven voor het huidige boordtoilet: de vuilwatertank, een chemisch toilet (zoals in caravans) of een ecotoilet (nonolet). In alle gevallen zullen de verzamelde faecaliën op de wal afgegeven moeten worden.

VROM is zich ervan bewust dat het lozingsverbod vrijwel niet te handhaven valt – op heterdaad betrappen van het leegpompen van een onderwatertoilet is onmogelijk. Het verbieden van een toiletdoorvoer is ook niet mogelijk wegens internationale afspraken. VROM gaat ervan uit dat de sociale druk in jachthavens tot installeren van een voorziening door het lozingsverbod zeer sterk wordt.