Kamer: regeling remigratie niet weg

Het kabinet stevent af op een confrontatie met de regeringspartijen in de Tweede Kamer over de remigratiewet. De fracties van CDA, VVD en D66 willen de remigratieregeling voor oudere en zieke migranten niet intrekken, het kabinet wil dat wel. Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt al sinds eind 2003 bij de Kamer.

De regeringspartijen maakten dat gisteren duidelijk tijdens het debat tussen de regering en de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het integratiebeleid. Fractieleider Dittrich (D66) riep in een motie mede namens zijn collega's van CDA en VVD het kabinet op nogmaals in kaart te brengen wat de precieze baten en lasten zijn voor het rijk als de remigratiewet wordt ingetrokken. De partijen gaan er aan de hand van eerdere berekeningen, van ondermeer het onderzoeksbureau Regioplan en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), van uit dat afschaffing van de regeling de belastingbetaler tientallen miljoenen euro per jaar extra kost.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ging er aanvankelijk van uit dat intrekking van de regeling, die oudere en zieke allochtonen in staat stelt om met een uitkering naar hun land van herkomst terug te keren, een besparing zou opleveren van 30 miljoen euro per jaar vanaf 2006. Verdonk schatte vorig jaar de opbrengst lager in: 15 miljoen euro omdat mensen die al in de regeling zitten hun oude rechten behouden. Maar nieuwe berekeningen laten zien dat van verlaging van de uitgaven geen sprake is. Alleen al aan kosten voor de gezondheidszorg is Nederland meer kwijt als migranten blijven dan aan de uitkering die ze krijgen als ze terugkeren.

Verdonk herhaalde gisteren dat voor haar niet zozeer de financiële consequenties tellen, maar dat ,,remigratie de eigen verantwoordelijkheid is van de burger''. Het past in het integratiebeleid van het kabinet om nieuwkomers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Momenteel maken een krappe 4.500 mensen van deze regeling uit 1985 gebruik. Vooruitlopend op de intrekking ervan hebben het afgelopen jaar nog enkele honderden migranten verzoeken ingediend bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI), die de remigranten begeleidt. Nederland is het enige Europese land dat een remigratiewet heeft.