Bot wil geen nieuwe eisen aan Turkije (Gerectificeerd)

Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) is fel gekant tegen het stellen van extra voorwaarden aan Turkije voor toetreding tot de Europese Unie.

Hij zei dit vanmorgen in een commissievergadering van het Europees Parlement, waar hij het Nederlands werkprogramma tot eind van dit jaar toelichtte. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie zullen de 25 landen van de Europese Unie moeten besluiten of de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen. De zaak ligt politiek uiterst gevoelig, nu in een groot aantal EU-lidstaten twijfels rijzen over het opnemen van het overwegend islamitische Turkije in de Unie.

Volgens minister Bot kan er echter geen sprake van zijn dat er nu aanvullende eisen aan Turkije worden gesteld of dat een speciaal soort lidmaatschap voor het land in het leven wordt geroepen, zoals onder andere sterk is bepleit door de Duitse christen-democraten. Ook is hij tegen een overgangsfase van twee jaar, zoals onlangs de Nederlandse Adviesraad voor Vrede en Veiligheid heeft voorgesteld. ,,Als de Unie een betrouwbare partner wil zijn in de wereld, moet zij zich houden aan haar eigen afspraken', aldus Bot. Hij wees erop dat Turkije al sinds 1999 kandidaat-lid is. Bot: ,,Dat wil zeggen dat het land uitzicht heeft op een volledig lidmaatschap en niets anders.'

Bot maakte vanmorgen tegenover de parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken duidelijk dat de regeringsleiders van de 25 landen van de Unie half december tijdens hun reguliere top in Brussel een heldere keuze moeten maken op basis van reeds eerder gemaakte afspraken. Als geconstateerd wordt dat Turkije aan alle politieke criteria (op het gebied van mensenrechten, rechtsstaat en democratie) voldoet, moet met de onderhandelingen binnen enkele maanden worden begonnen. Als dat volgens de regeringsleiders onvoldoende het geval is, kunnen de besprekingen niet beginnen. Bot zei echter dat Turkije de afgelopen anderhalf jaar goede vorderingen heeft gemaakt om aan de voorwaarden te voldoen. Hij noemde deze ,,zeer bemoedigend'.

Rectificatie

Toetreding Turkije

Het artikel Bot wil geen nieuwe eisen aan Turkije (2 september, pagina 2) refereert aan het voorstel een overgangsfase van twee jaar te hanteren tussen een besluit tot onderhandeling over Turkijes toetreding tot de Europese Unie en de feitelijke onderhandelingen. Dit voorstel is niet van de Adviesraad voor Vrede en Veiligheid, maar van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.