De belastingdienst kletst

Over de veranderingen in het eigenwoningforfait (voorheen: huurwaardeforfait) per 1 januari 2005 deed ik navraag bij de belastingdienst. Dit was hun reactie: 'Hangende het voorstel wordt er absoluut geen uitspraak gedaan of antwoord gegeven over vragen hierover. Men dient eerst te wachten tot het wetsvoorstel is geaccepteerd en het ministerie van Financiën er officieel melding van maakt. Vooralsnog gebeurt er niets. Een lopende hypotheek (bijvoorbeeld een restpost) kan niet zomaar met afzien van renteaftrek naar box 3 worden overgeheveld.' De terughoudendheid om het voorstel snel goed te keuren komt volgens mij omdat 10 tot 15 procent van de huizenbezitters geen hypotheekaftrek heeft, maar wel belasting betaalt over de bijtelling (het forfait), die dan vervalt. (L.P. van R.)

De wet Hillen die geldt vanaf 1 januari 2005 maakt deel uit van het Belastingplan 2004, dat eind 2003 is aangenomen. Dit is het verhaal. Om het aflossen van de eigenwoningschuld (met aftrekbare rente) te bevorderen en de lasten voor eigenaren zonder schuld of met een lage schuld te verminderen, diende het toenmalige Kamerlid Hillen een initiatiefwetsvoorstel in, zodat eigenaren met geen of een lage schuld per saldo geen belasting hoeven te betalen over de inkomsten uit eigen woning, de bijtelling. Daartoe stelt het kabinet voor een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld te introduceren. Deze aftrek wordt verleend als het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde rente positief is.

    • Adriaan Hiele