Loket moet artsbezoek verminderen

Burgers moeten in de toekomst zoveel mogelijk eerst zelf nagaan of een bezoek aan de huisarts of een andere hulpverlener wel nodig is voordat zij deze raadplegen. Daartoe komt er een informatieloket dat via internet, telefoon of in persoon te bezoeken is en waar vragen over zorg kunnen worden beantwoord.

Dit schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) de Tweede Kamer in zijn reactie op het advies Gepaste Zorg dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in juni publiceerde. Hij neemt het advies ten dele over. De aanbeveling om af te zien van een eigen bijdrage wijst de minister van de hand.

Hoogervorst verwacht, net als de RVZ, dat goede informatie helpt overconsumptie te voorkomen. Burgers moeten kritischer worden, want een deel van de overconsumptie wordt door de artsen veroorzaakt. Die kunnen financieel voordeel hebben van een lange en/

of dure behandeling. Uit het RVZ-advies blijkt bovendien dat een deel van de artsen `bewezen ineffectief' hulp biedt.

Daarnaast is het nodig dat de burger er zelf financieel belang bij krijgt om niet vaker dan noodzakelijk een beroep op de zorg te doen. Volgens een opgave van huisartsen is zeker 14 procent van de consulten (circa vijftig miljoen per jaar) onnodig. Hoogervorst houdt dan ook vast aan een `eigen bijdrage', ook voor het bezoek aan de huisarts. Om te voorkomen dat mensen om financiële redenen onterecht afzien van een bezoek aan de huisarts en om de uitvoering van de regeling eenvoudig te houden, giet hij deze in de vorm van een `no claim-korting' van 250 euro waarbij het niet-geconsumeerde deel van dit bedrag aan het eind van het jaar wordt gekort op de verzekeringspremie.

De RVZ bepleit een bijdrage te vragen aan mensen die buiten de huisarts om naar het ziekenhuis gaan, maar zet vraagtekens bij de eigen bijdrage die Hoogervorst voorstelt te gaan heffen. Volgens de Raad zou zo'n heffing niet helpen de overconsumptie tegen te gaan. Hoogervorst verwijt de RVZ op dit punt niet consistent te zijn. Vorig jaar, bij de voorbereiding van het regeerakkoord, bepleitte de Raad juist de invoering van een eigen risico van 500 euro voor iedereen. Zo'n eigen risico zou leiden tot verantwoordelijker gedrag. Ook zou het de consument directer financieel belang geven bij doelmatiger hulpverlening.