Nieuw stelsel prepensioen af (Gerectificeerd)

Het kabinet heeft gisteren de contouren van een nieuw stelsel voor VUT en prepensioen bekend gemaakt. Daarin wordt de fiscale stimulering van vervroegd stoppen met werken per 1 janurai 2005 nagenoeg stopgezet.

De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA). Eerdere onderhandelingen tussen kabinet en sociale partners over een nieuw stelsel van VUT en prepensioen liepen vorige maand stuk. De vakbonden wilden een collectieve regeling in stand houden, hetgeen het kabinet, gesteund door de werkgevers, niet wilde. Uit ledenraadplegingen bij vakcentrales FNV en CNV bleek dat de bonden massaal gesteund werden door hun leden.

Na het stuklopen van het zogenoemde voorjaarsoverleg over vut- en prepensioen kondigde het kabinet aan terug te vallen op haar oorspronkelijke plannen. Kern van dat voorstel is dat per 1 januari 2005 vervroegd stoppen met werken niet meer fiscaal gestimuleerd wordt. Vanaf 1 januari 2006 is nog maar de helft van de VUT-premie bij de werknemer aftrekbaar. In 2011 vervalt de totale aftrekbaarheid van de VUT-premie. Voor werknemers die op 31 december 2005 65 jaar of ouder zijn blijft alles bij het oude.

In tegenstelling tot eerdere voornemens ziet het kabinet er vanaf om mensen die met de VUT gaan in één keer voor het totale bedrag van de VUT-uitkering te belasten. Ook mogen werknemers nog steeds doorsparen voor een pensioen dat 100 procent van het laatstverdiende loon beslaat. Eerder wilde het kabinet slechts de mogelijkheid bieden tot 70 procent van het laatstverdiende loon door te sparen.

Werknemers mogen in de nieuwe levensloopregeling het opgespaarde verlof volledig inzetten om eerder te stoppen met werken. Zij kunnen dan maximaal 2,1 jaar eerder stoppen met werken tegen 70 procent van het laatst verdiende loon. Per jaar mag maximaal 12 procent van het loon belastingvrij gespaard worden voor verlof of vervroegd pensioen.

Zowel werkgevers als de vakbeweging hekelen het snelle tempo waarin het kabinet veranderingen wil doorvoeren in de sociale zekerheid. De sociale partners verwijten het kabinet vrijdag in reacties dat onvoldoende wordt gepoogd draagvlak te vinden voor onder meer hervorming van VUT- en prepensioenregelingen.

Rectificatie

Prepensioen

Het bericht Nieuw stelsel voor prepensioen af (26 juni, pagina 25) meldt over de fiscale begunstiging van premies voor eerder stoppen met werken dat voor werknemers die op 31 december 2005 65 jaar of ouder zijn alles bij het oude blijft. Bedoeld zijn werknemers van 60 jaar of ouder.