Gas winnen in Waddenzee mag

Gaswinning in de Waddenzee is onder strikte voorwaarden toegestaan. Dat heeft het kabinet gisteren definitief besloten. Voor de mechanische kokkelvisserij is wat het kabinet betreft echter vanaf volgend jaar geen plaats meer op de Waddenzee.

De winning van het gas kan vanaf volgend jaar ter hand worden genomen. Gaswinning heeft geen significante gevolgen voor de natuur, zo blijkt volgens het kabinet uit informatie die bestaande onzekerheden en twijfel over de gevolgen van gaswinning heeft weggenomen.

Het kabinet volgt hiermee in grote lijnen de commissie-Meijer, die eerder dit jaar pleitte voor snelle gaswinning. Daarmee komt er een eind aan een moratorium op gaswinning, dat onder het tweede kabinet-Kok in 1999 was afgekondigd voor in beginsel tien jaar. Het kabinet stelde gisteren in een persverklaring ,,dat de instelling van zo'n moratorium ecologisch niet noodzakelijk en economisch ook niet wenselijk is.'' Minister Brinkhorst raamde de opbrengst van het Waddengas gisteren op zo'n zes tot acht miljard euro.

Het kabinet verwerpt echter het voorstel van de commissie-Meijer om de mechanische kokkelvisserij de kans te bieden om in zeven jaar zodanig te vissen dat deze geen schade toebrengt aan de natuur. Er zullen voor de periode na 1 januari 2005 geen vergunningen meer worden verleend. De vissers krijgen wel een schadevergoeding. Een commissie gaat de komende maanden advies uitbrengen over de hoogte daarvan.

De mosselvisserij mag wel in het Waddengebied blijven. Wel moet die de komende tien tot vijftien jaar duurzamer gaan werken.

Het kabinet gaat ook vijfhonderd miljoen euro investeren in verbetering van de natuur en duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Het kabinet ziet af van een koppeling van dit bedrag aan de opbrengsten uit de gaswinning, zoals de commissie-Meijer voorstelde. De commissie had een bedrag van zeven- à achthonderd miljoen euro aan investeringen voorgesteld.

Veerman en zijn ambtgenoten Dekker (VROM) en Brinkhorst (Economische Zaken) benadrukten dat er bij de besluitvorming geen sprake is geweest van een `uitruil' tussen enerzijds het toestaan van gaswinning en anderzijds het verbieden van de kokkelvisserij. Een groot aantal natuur- en milieuorganisatis is fel tegen de gaswinning. Zij noemen als risico onder meer de bodemdaling in de Waddenzee. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek eerder dit jaar dat de grootste schade aan het ecologische systeem in het Waddengebied wordt toegebracht door de mechanische kokkelvisserij, die bij het vissen van kokkels de bodem van de Waddenzee omwoelt.

De milieubeweging reageert verheugd op het besluit om de kokkelvisserij te verbieden, maar is vol onbegrip over het toestaan van gaswinning.

Volgens acht natuurorganisaties is niet wetenschappelijk aangetoond dat de gaswinning niet leidt tot bodemdaling. Vooral samen met de zeespiegelrijzing is het risico van bodemdaling groot, zeggen de natuurorganisaties.