Criticaster van de VVD snapt niet wat tegenwoordig leeft 2

Johan van Beek distantieert zich van de harde lijn zoals die door sommige gezichtsbepalende VVD'ers in het integratiedebat wordt voorgestaan. Van Beeks relaas illustreert dat de gewone Nederlanders en de immigranten voor wie assimilatie geen punt vormt, in het algemeen vaderlandslievender zijn ingesteld dan de liberale elite. Waar staat Van Beek zelf? De formele beginselen als vrijheid, gelijkheid, menselijke waardigheid, beginselen waarbij wordt geabstraheerd van religie en etnische identiteit opdat die door een ieder kunnen worden omarmd, en waarop door de zogenaamde verlichtingsfundamentalisten bij voortduring wordt gewezen, worden toch ook door hem onderschreven?

Van Beeks in dit verband gedane uitspraak acht ik tekenend, omdat daarmee impliciet wordt aangegeven dat hij desnoods zijn eigen principes wil verloochenen. Van Beek onderscheidt zich dus in geen enkel opzicht van de pragmatisch ingestelde, beginselloze liberalen waaraan veel kiezers, onder meer vanwege de weinig transparante besluitvormingsprocessen ten aanzien van, bijvoorbeeld, de euro, immigratie en de toetreding van Turkije steeds meer aanstoot zijn gaan nemen.

    • Mr. W.B. Schuller