Autochtonen spelen cruciale rol in integratieproces

De politiek wil allochtonen dwingen zich te integreren. Dit is helemaal niet nodig. Allochtonen zijn hier gekomen om in onze samenleving te integreren en zo hun kinderen een kans op een betere toekomst te geven. Velen hebben de hoop hierop echter allang hebben opgegeven en voelen zich afgewezen door ons, autochtonen. Wij gaan weg uit de wijken waar veel allochtonen wonen, wij halen onze kinderen van gemengde scholen en we werken ook liever als autochtonen onder elkaar.

Het zijn dus juist de autochtonen die een cruciale rol spelen in het integratieproces. Wij hebben ons lot in eigen hand en kunnen zelf beslissen welke samenleving we willen creëren: een maatschappij waarin bevolkingsgroepen elkaar lelijk en veroordelend aankijken of willen we in dit land samenleven als goede buren?

Laatst vertelde een Nederlandse moeder waarom ze haar kind op een witte school in een andere buurt had gedaan. Ze wil dat haar kind naar school gaat met kinderen die even goed Nederlands spreken, omdat zij anders op te laag niveau taalles krijgt. Ze ziet wel dat ze door haar beslissing geen bijdrage levert aan de integratie, maar `zij' moeten ook iets doen. Zij moeten Nederlands leren en `zij' moeten ophouden hun huwelijkspartners uit het buitenland te halen.

Door zo in te zoomen op alles wat allochtonen doen dat de integratie belemmert, maken we onszelf machteloos. We plaatsen onszelf in een slachtofferpositie vanwaaruit we klagen over alles wat de ander verkeerd doet of nalaat te doen.

Als we nu eens beginnen elkaar op straat op een prettige manier tegemoet te treden. Voorts moeten scholen gemengd worden. Het is de hoogste tijd dat zwarte scholen weer gemengd worden. De vrije schoolkeuze moet natuurlijk intact blijven, maar het zou heel goed zijn als meer `witte' ouders hun kinderen op zwarte scholen zouden plaatsen om het segregatieproces zo snel mogelijk te keren.

    • Sofie Bakker