Turkije en EU

De Turkse regering zal niet aan de voorwaarden tot toetreding tot de Europese Unie kunnen voldoen. Zo zou de invloed van het leger op de politiek moeten worden weggenomen. Het leger heeft echter bij herhaling de scheiding tussen staat en mohammedaanse godsdienst moeten beschermen. Verder dient de Turkse staat uit zelfbehoud repressie uit te oefenen op de grote, agressieve Koerdische minderheid waarbij de mensenrechten onvermijdelijk in het gedrang komen. Turkse `verbeteringen' zouden hoogstens kosmetisch kunnen zijn. Van de Turkse regering kan niet worden verlangd en verwacht dat zij de eigen staat in gevaar zou brengen. Door anders te veinzen zou de EU haar laatste krediet verspelen.

    • L. van Heijningen