De lezer schrijft over citeren als een vorm van intellectuele diefstal...

In de krant van 12 juni stond op pagina2 een informatief artikel over de doop in verband met de doop van Amalia.

Het artikel is goeddeels een parafrase van een artikel `Doop en belijdenis' van mijn hand in het handboek `De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk', Zoetermeer 1998, pp. 281-302. Niet alleen volgt u de gang van dat artikel precies, ook zijn exact de alinea's aan te wijzen die u parafraseert. Alleen de passages over de nooddoop en de vroedvrouwenschool – einde kolom 2 en begin kolom 3 – en de pasage over de Wederdopers – kolom 4 – komen niet uit het genoemde artikel. U noemt uw bron in het geheel niet.

Wie passages en ideeën uit andermans werk citeert of parafraseert en deze als eigen werk presenteert, pleegt plagiaat. Het overnemen van de gedachtegang van iemand anders, geldt als intellectuele diefstal.

Ik verwacht dat de krant dit rechtzet.

    • Prof. Dr. Marcel Barnard