VVD-plan: bouw laten betalen voor water en natuur

Gemeenten moeten in de toekomst investeringen in natuur en waterbeheer afdwingen van projectonwikkelaars die hun bouwplannen goedgekeurd willen hebben.

Deze aanpak staat in een VVD-notitie met de titel `Voor wat hoort wat' als reactie op de nota `Ruimte' van minister Dekker (VROM). Dit beleidsstuk over de ruimtelijke ordening in Nederland voor de komende decennia geeft gemeenten en provincies meer vrijheid om te bouwen in groen en landelijk gebied. Naar verwachting bespreekt de Tweede Kamer het stuk nog voor de zomervakantie.

Het VVD-plan voor de ruimtelijke ontwikkeling is gemaakt door het Kamerlid J. Geluk. Hij verwacht dat de investeringen in zogenoemde `groene' functies onder druk komen te staan doordat de aandacht vooral zal gaan naar het bouwen. Daarom moet volgens hem als een stuk grond van groen (natuur, landschap) naar rood (bouwen) verandert, de waardevermeerdering voor een deel worden gebruikt om te investeren in het beheer van natuur- of watergebied. Alleen al de verbetering van het waterbeheer vergt in de komende jaren miljarden euro's, verwacht het VVD-Kamerlid.

In de VVD-notitie staat het `instrument gebiedsontwikkeling' centraal. Daarmee kan volgens de liberalen worden bereikt dat bij het maken van een bestemmingsplan een goede afweging van belangen plaatsheeft tussen de groene en rode functies. De overheid moet daarover gaan onderhandelen met de projectontwikkelaars, zodat bij de uitwerking van de plannen gelijktijdig duidelijk kan worden gemaakt waar en hoeveel zal worden gebouwd, maar ook hoeveel hectares aan groene (natuur) en blauwe (water) functies zullen worden ontwikkeld. Juist deze integrale aanpak zal volgens de VVD voldoende draagvlak creëren onder de bevolking om het bouwen in natuurgebieden aanvaardbaar te maken.

Provincies en gemeenten hebben de Tweede Kamer intussen laten weten in te stemmen met de hoofdlijnen van de nota Ruimte, maar daarvoor wel meer financiële middelen van de rijksoverheid te verlangen.