Geluidsbelasting niet hetzelfde als geluidshinder

Dat de huidige aanpak van geluidshinder niet effectief is, is gebleken (artikel `Schultz meldt vliegtuiglawaai voortaan zelf', NRC Handelsblad, 3 juni).

Afgezien van het feit dat het isolatieproject niet tot volle tevredenheid van de betrokken bewoners wordt uitgevoerd, is deze collectieve aanpak überhaupt tot mislukken gedoemd. Het ervaren van hinder is een individuele emotie en kan onmogelijk met collectieve maatregelen worden opgelost. De aanname dat men binnen een geluidscontour wél en daar buiten geen hinder van vliegtuiggeluid ondervindt, is op z'n zachtst gezegd kortzichtig.

Iedereen ervaart geluid op zijn eigen manier, iedereen heeft zijn eigen individuele hinderdrempel. Eenzelfde hoeveelheid geluid kan door de één als oorverdovend ervaren worden, terwijl iemand anders er geen moeite mee heeft. Geluidsbelasting is dus niet één-op-één te vertalen naar geluidshinder. Ook niet-akoestische factoren bepalen de hoogte van genoemde hinderdrempel. Het belang dat iemand hecht aan de geluidsbron en de mate waarin iemand controle heeft over de situatie, zijn hier twee voorbeelden van.

Met het verspreiden van een nieuwsbrief pakt de overheid een derde niet-akoestische factor aan, namelijk de mate waarin informatie verschaft wordt over het geluid waaraan men wordt blootgesteld. De `niet-wetende burger' klaagt immers het hardst en een `goed geïnformeerde burger' weet daarentegen wat hem te wachten staat en kan daar rekening mee houden.

Het voorlichten van omwonenden van Schiphol is een belangrijke stap naar een efficiëntere, individuele aanpak van de geluidsproblematiek rondom de luchthaven.

Tevens wordt het inderdaad tijd dat de zwijgende meerderheid die niet klaagt een stem krijgt. Een kleine, schreeuwende minderheid weet op effectieve wijze, via de media, de emotie van publiek én politiek te bespelen. Zodoende wordt het te voeren beleid te eenzijdig beïnvloed. Deze `ontsporing' van het democratisch proces is een slechte zaak voor een zuivere besluitvorming over Schiphol.