Akkoord EU over rijtijden wegvervoer

Transportministers van de Europese Unie hebben gisteren een akkoord bereikt over een rij- en rusttijdenregeling in het internationale wegvervoer. Zij bleven verdeeld over rijverboden in het weekeinde.

Ook over een geharmoniseerde tol via het eurovignet bleef men het oneens.

Volgens het akkoord over rij- en rusttijden, waarover het Europarlement ook nog moet beslissen, dienen chauffeurs dagelijks 11 uur te rusten. Nederland verzette zich met succes tegen een rusttijd van 12 uur, maar had het aantal uitzonderingen meer willen beperken. Minister Peijs sprak gisteren van een ,,goede balans tussen sociale bescherming en de door ondernemingen gevraagde flexibiliteit''.

In de nieuwe EU-verordening is ook de invoering van de digitale tachograaf per augustus 2005 opgenomen, waardoor de handhaving van de regels kan worden verbeterd. ,,We hebben hierover nu de juridische zekerheid, dat is erg belangrijk'', aldus Peijs. De controles worden opgevoerd van 1 procent van de gewerkte dagen naar 4 procent. Lidstaten mogen overtredingen bestraffen ook als uit de controle blijkt dat de overtreding buiten hun grondgebied heeft plaatsgevonden. Nederland heeft al een dergelijke regeling.

Er kunnen boetes worden opgelegd, vrachtwagens kunnen worden stilgezet, vergunningen en rijbewijzen kunnen worden ingetrokken. De nieuwe regeling voor rij- en rusttijden moet een uniforme toepassing en handhaving bevorderen. Dat is volgens de Europese Commissie van belang uit oogpunt van gelijke concurrentievoorwaarden, verkeersveiligheid en werkomstandigheden. De regeling is flexibel. Zo mag een chauffeur er ook voor kiezen zijn rusttijd in tweeën te knippen, als hij 9 uur en 3 uur wil rusten (dan rust hij 12 uur, een uur extra). Voorts geldt een verplichte ononderbroken rustperiode per week van 45 uur. Verkorting is mogelijk, maar dat moet later worden gecompenseerd. De maximale rijtijd per week wordt teruggebracht naar 56 uur.

Door verzet van Duitsland en andere transitolanden kwam er gisteren opnieuw geen akkoord over een geharmoniseerde regeling voor rijverboden voor vrachtwagens in het weekeinde. Nederland wil een geharmoniseerde regeling om te voorkomen dat lidstaten naar eigen goeddunken weekendverboden instellen om de rust van hun inwoners te verzekeren, omdat dit het wegtransport teveel kan belemmeren. Herziening van het eurovignet stuitte vooral op verzet van lidstaten die zich niet willen verplichten de opbrengst te besteden aan de wegeninfrastructuur waar de tol wordt geheven. Nederland wil wel zo'n verplichting.