Raad voor Cultuur

Op de vraag of het erg is dat oudere, blanke mannen de besturen in de cultuursector domineren, antwoordt de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Winnie Sorgdrager: ,,Nee. [...] Als dat mannen van een zekere leeftijd zijn, dan is dat gewoon realiteit. We hoeven daar niet heel politiek correct verandering in te gaan brengen door krampachtig allochtonen en jongeren aan te stellen.'' (NRC Handelsblad, 29 mei)

De voorzitter van de Raad lijkt hier het eigen advies voor de Cultuurnota 2005-2008 te negeren. Daarin staat letterlijk: ,,De Raad erkent de noodzaak om de instroom van bestuurders met een diverse culturele achtergrond te bevorderen.'' Om die reden adviseert de Raad het programma Atana, dat instroom actief moet stimuleren, als ,,belangrijke tijdelijke aanvulling'' te subsidiëren.

Dit is in de ogen van sommigen wellicht politiek correct en krampachtig, maar niettemin nodig, gezien de ook door de NRC Handelsblad aangetoonde eenzijdige samenstelling van veel besturen in de cultuursector. Ik zou het wenselijk achten dat de voorzitter van de Raad dergelijke adviezen in de media uitdraagt en niet afzwakt. Dat gaat immers zowel ten koste van de geloofwaardigheid van de Raad als van de steun voor belangrijke vernieuwingen.

    • Bart Top