Gesubsidieerd werk

Subsidies hebben tot doel om iets wat duur is betaalbaar te maken of om het gebruik ervan te bevorderen.

Dat gebeurt met subsidies voor windenergie en voor eigen woningbezit, het gebeurt ook met arbeid. In Nederland bestaat er een omvangrijk reservoir aan arbeidskrachten voor wie de gangbare loonkosten zoals die door de vakbonden en de werkgevers worden vastgesteld, hoger zijn dan hun productieve opbrengst. Wil men deze mensen toch aan het werk krijgen, dan moeten hun arbeidskosten gesubsidieerd worden. Hiermee is onder de paarse kabinetten geëxperimenteerd. Er kwamen Melkertbanen, omgedoopt in Instroom- en Doorstroombanen, en er kwam een korting op de loonkosten voor werkgevers die laaggeschoolden in dienst nemen, de zogenoemde SPAK. Zo werden mensen aan een baan geholpen voor wie gezien het niveau van de Nederlandse loonkosten anders geen betaald werk zou zijn. Al is van de beoogde doorstroming nauwelijks sprake, ze doen over het algemeen nuttig ongeschoold werk. Er zijn nu 45.000 ID-baners; voor 800.000 werknemers krijgen werkgevers een SPAK-subsidie.

Het kabinet wil een eind aan deze gesubsidieerde arbeid maken. Het is een bezuiniging en het is een illusie. Er zijn massa's mensen, onder wie veel immigranten, die nooit tegen de gangbare CAO productieve arbeid zullen kunnen verrichten. Daar moet geld bij. Anders belanden ze in de bijstand of worden ze verdrongen uit de arbeidsmarkt door illegale werkers. De Tweede Kamer heeft dit begrepen. Een gelegenheidsmeerderheid van CDA, PvdA en andere oppositiepartijen wijst de kabinetsplannen met de afschaffing van de loonkostensubsidies in 2006 af. De bewindslieden Wijn (Financiën, CDA) en Rutte (Sociale Zaken, VVD) werden vorige week in een Kamerdebat gedwongen om bakzeil te halen. Temeer omdat ook de werkgeversorganisaties voorstanders zijn van behoud van de loonkostensubsidies. Wijn heeft aangekondigd dat hij zijn voorstel intrekt. Dat is verstandig. Het is de erkenning dat in de hoogwaardige Nederlandse economie de loonkosten hoger zijn dan wat ongeschoolde werknemers opbrengen. Dan kan beter arbeid gesubsidieerd worden dan de sociale zekerheid.