Top ministerie van `graaien' beticht

Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over misstanden op het departement. Zij schrijven dat topambtenaren zich jarenlang illegaal verrijkten.

Ook zouden kritische medewerkers onder het mom van een `arbeidsconflict' zijn ontslagen. Veel van de beschuldigingen uit de (anonieme) brief worden bevestigd door een recent rapport van de Algemene Rekenkamer.

In de brief aan de fractievoorzitters van PvdA, SP en GroenLinks, van 22 mei en ondertekend door `Verontruste ambtenaren OCW', worden de Kamerleden opgeroepen een extern onderzoek te beginnen naar de gang van zaken op het departement. Volgens de ambtenaren ,,vallen de schandalen bij Ahold en Shell in het niet bij hetgeen al jaren aan de gang is bij OCW'. De ambtelijke top maakt zich volgens hen schuldig aan ,,graaien uit de ruif voor miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld'.

Kamerlid M. Hamer (PvdA) heeft de brief vanochtend tijdens een procedurevergadering aangeboden aan de voorzitter van de Kamercommissie OCW, en daarmee openbaar gemaakt. De Kamer heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) per direct om een reactie gevraagd. Hamer: ,,We verwachten haar antwoord binnen een paar dagen. Op grond van haar antwoord beslissen we of we een spoeddebat willen.' De anonimiteit van de briefschrijvers vindt Hamer geen belemmering, omdat de brief verwijst naar controleerbare gegevens. Hamer: ,,Dit is de zoveelste kwestie bij het ministerie, het wordt duidelijk dat Van der Hoeven haar departement niet in de hand heeft.'

Volgens een woordvoerder van de minister worden de beschuldigingen uit de brief zo snel mogelijk grondig uitgezocht. Waarschijnlijk vandaag gaat er een brief over de procedures binnen het ministerie naar de Kamer, nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

De briefschrijvers voelen zich gesterkt door onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat vorige week is gepubliceerd. In het rapport over het jaarverslag 2003 van OCW is de Rekenkamer zeer kritisch over de bedrijfsvoering van het ministerie. Uit eigen onderzoek van de Rekenkamer naar de bezoldiging van hoger personeel (schaal 16 en hoger) kwam een aantal misstanden naar voren.

Salarissen en vergoedingen zijn doorbetaald aan personen die al jaren geen arbeidsprestatie meer leveren. Personeelsdossiers zijn onvolledig, omdat bijvoorbeeld een wettelijk verplicht Koninklijk Besluit voor promoties ontbreekt. Periodieken en allerlei vergoedingen (voor representatie, reis en verblijf, waarneming) zijn in strijd met de regels toegekend. Declaraties zijn door onbevoegde medewerkers geautoriseerd. De Rekenkamer constateert dat er in 2003 een bedrag van 192,8 miljoen euro gemoeid was met deze `onvolkomenheden'.

Vervolg onderwijs:pagina 2

`Controle uitgaven ontbrak'

Onderwijs

Vervolg van pagina 1

In hun brief schrijven de `verontruste ambtenaren' dat de onregelmatigheden jarenlang onopgemerkt bleven omdat de interne auditdienst van OCW de vergoedingen aan de ambtelijke top nooit heeft gecontroleerd. De in juli 2003 vertrokken directeur van de auditdienst zou zelf ook hebben geprofiteerd van de ten onrechte toegekende vergoedingen. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt inderdaad dat de uitgavenpost `apparaatkostenbeheer bestuursdepartement' pas sinds vorig jaar is gecontroleerd.

In een reactie van minister Van der Hoeven op het concept-rapport van de Rekenkamer van eind april schrijft zij dat ,,een aantal van de `onregelmatigheden' onmiddellijk is opgepakt'. Er zijn aangepaste procedures opgesteld waarbij verdachte toeslagen en vergoedingen worden besproken met direct leidinggevenden.

Van der Hoeven pleit er voor om in het definitieve rapport alle onregelmatigheden rond vergoedingen onder één punt samen te vatten, omdat anders de suggestie wordt gewekt dat er veel mis is met de bezoldiging van topambtenaren.

Die suggestie is door de Rekenkamer niet overgenomen. In de loop van vanochtend heeft de Rekenkamer de passage over de onregelmatigheden bij OCW prominent op de eigen website geplaatst.

Gerectificeerd

Graaien OCW

In het artikel Top ministerie van `graaien' beticht (27 mei, pagina 1) staat dat de Algemene Rekenkamer in 2003 voor 192,8 miljoen euro aan onvolkomenheden heeft geconstateerd bij het ministerie van OCW. Dit betreft de totale apparaatskosten. Het bedrag dat volgens de Rekenkamer is gemoeid met `fouten op grond van het niet naleven van regelgeving inzake personele vergoedingen' is 1,4 miljoen euro.