Ontsla ook eens een oudere

Logisch vindt minister de Geus (Sociale Zaken) het niet: jongere werknemers ontslaan ten faveure van hun oudere collega's. Aan het zogenoemde last in first out-principe moet volgens de minister maar eens een einde komen. Dat schreef hij gisteren in een notitie aan de Tweede Kamer. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen werknemers ontslaan mogen van hem vaker van het wettelijk vastgelegde anciënniteitsbeginsel afwijken.

De minister wil bedrijven meer mogelijkheden geven om bij ontslag rekening te houden met de leeftijdsopbouw van het personeel. Dat kan nu alleen als het gaat om ontslag van tien of meer werknemers. Het bedrijf kan dan een beroep doen op het `afspiegelingsbeginsel', dat vergrijzing moet tegengaan. Het personeel wordt eerst in leeftijdscategorieën ingedeeld voordat het last in first out-principe wordt toegepast. KPN hanteerde bij een massaontslag, in 2002, dit beginsel.

De methode kan tot nu toe alleen worden toegepast bij bedrijven die binnen één regio van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ontslag aanvragen voor minstens tien werknemers. Kleine werkgevers en bedrijven die vestigingen hebben in verschillende CWI-regio's hebben die mogelijkheid niet. De minister wil dat het afspiegelingsmodel voortaan op álle ontslagen wordt toegepast. Daarnaast wil hij werkgevers en werknemers de mogelijkheid bieden om zelf in de CAO afspraken te maken over de selectiemethode bij ontslag.

De Geus verwacht dat de veranderingen zullen leiden tot een gelijkmatiger ontslagbescherming voor verschillende groepen werknemers. Toepassing van het principe van `first in, last out' is in het nadeel van onder meer herintredende vrouwen, allochtonen, jongeren en arbeidsgehandicapten die via een reïntegratieproject aan het werk zijn gekomen.

De minister zal over zijn voorstellen nog advies vragen aan de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van de werkgeversorganisaties en de vakcentrales, en aan het CWI.