Kinderen buitenspel?

Na het overlijden van mijn vader in december 2003 bleek dat hij twee maanden voor zijn overlijden een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Er is ook een niet herroepen testament uit maart 1999, waarin hij zijn kinderen als wettige erfgenamen aanwijst en een legaat toekent aan zijn toenmalige vriendin, latere partner en nu onze stiefmoeder. Volgens haar notaris is het geregistreerde partnerschap van hoger orde dan het testament. Is dat zo, gezien publicaties die aangeven dat een bestaand testament onder het nieuwe erfrecht rechtsgeldigheid heeft boven later aangegane verbintenissen.

(F. van R.)

Dit is voer voor de notaris die het testament van uw vader kent – hoewel dit een veel voorkomende en eenvoudige kwestie lijkt. Mij dunkt dat de notaris gelijk heeft. Uw opmerking dat een bestaand testament rechtsgeldigheid heeft boven later aangegane verbintenissen lijkt me, in zijn algemeenheid, niet juist. Wanneer het aangegane partnerschap in gemeenschap van goederen was, bezit uw stiefmoeder sowieso de helft van hun beider bezittingen minus de schulden. Bovendien is zij de langstlevende partner, die nou juist door het nieuwe erfrecht wordt beschermd. Uw vader koos niet zonder reden voor het partnerschap, lijkt mij.

    • Adriaan Hiele