Hoofdpunten

Wapens

De Rekenkamer constateert ernstige onvolkomenheden bij het ministerie van Defensie. Zo deugt het wapen- en munitiebeheer niet. De krijgsmachtonderdelen registreren niet al hun wapens, in het bijzonder niet alle zogeheten klein-kaliberwapens. Vooral de Koninklijke Landmacht bekommert zich bovendien onvoldoende om vermiste wapens. De grote voorraadadministraties van het leger zijn niet betrouwbaar. De werkelijke voorraden wijken in sommige gevallen 35 procent af van wat er in de boeken staat. Er zijn onder meer problemen met de bevoorrading van nucleair-, biologisch- en chemisch-beschermende kleding. Ten slotte klopt ook de administratie van de Divisie Gevechtssteun Commando, die goed is voor 27 procent van het materieel van de Koninklijke Landmacht, niet met de werkelijk aanwezige goederen. Een deel van het materieel bleek niet te zijn geregistreerd. Minister Kamp heeft toegezegd de problemen op te lossen.

Subsidies

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) scoort nog steeds zwaar onvoldoende bij het toezicht op het gebruik van de subsidies. Hij weet nauwelijks of de organisaties het geld dat ze krijgen ook wordt gebruikt voor het doel waarvoor het wordt verstrekt, zo constateert de Rekenkamer. Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross kondigen strengere eisen aan waaraan moet worden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen en wordt de verantwoordingsplicht verscherpt.

HBO-fraude

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft nog steeds onvoldoende zicht op de omvang van het misbruik en oneigenlijk gebruik van wetgeving. Met name in het hoger onderwijs, het universitair onderwijs en het volwassenenonderwijs gaat er nog veel mis omdat de controle te wensen over laat. Van der Hoeven kan een deel van de 25,5 miljard euro die vorig jaar uitgegeven is, niet verantwoorden. Dat heeft te maken met het onderzoek naar de HBO-fraude, dat in 2003 nog niet was afgerond.

Bodemsanering

Ook het ministerie van VROM heeft grote moeite om de geldstromen te verantwoorden. De Rekenkamer stelde twee jaar geleden al vast dat de (meerjaren-)subsidies voor bodemsanering beter moesten worden onderbouwd en gecontroleerd. Vorig jaar werd hier bijna 160 miljoen euro aan uitgegeven. Ook bij de verstrekking van huursubsidies constateert de Rekenkamer nog veel tekortkomingen. Minister Dekker zegt toe de problemen te zullen aanpakken.

Wanorde

De Rekenkamer is niet te spreken over de financiële wanorde bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat van minister Peijs. Afspraken in voorgaande jaren om de boel op orde te brengen zijn volgens de onderzoekers niet nagekomen. ,,De onvolkomendheid is ernstig'', staat in het verslag. Ook bij de Bouwdienst van het ministerie is het financieel beheer niet op orde, maar de onderzoekers stellen vast dat het wel verbeterd is nadat zij bezwaar hebben gemaakt.

Agentschap

Op Binnenlandse Zaken blijven de problemen bij het agentschap ITO (Informatie- en Communicatie Technologie Organisatie) het belangrijkste punt van zorg. Het financieel beheer laat daar nog te wensen over. De ministers Remkes en De Graaf zeggen toe de problemen bij het agentschap aan te pakken.