Hoofdpunten

Ambassades

Het ministerie van Buitenlandse Zaken schiet slechts op een drietal relatief ondergeschikte punten te kort. Het financieel beheer liet als gevolg van de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem in 2003 enige tijd te wensen over. Buitenlandse Zaken hield onvoldoende de vinger aan de pols bij de fondsen die het beschikbaar stelde aan de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Het ministerie verzuimde voor 105 lokale medewerkers op Nederlandse ambassades met een vertrouwensfunctie op tijd een screening door de AIVD te laten uitvoeren.

Voorschotten

Het hoge bedrag aan openstaande voorschotten bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verontrust de Rekenkamer. ,,Het saldo is erg hoog en er is sprake van een aanzienlijke achterstand'', aldus de onderzoekers.

Het betreft betalingen door de directie Wetenschap en Kennisoverdracht aan het agrarisch onderwijs.

Sommige nog niet verrekende voorschotten zijn al meer dan vijf jaar geleden overgemaakt. Minister Veerman heeft maatregelen getroffen, maar die zijn nog onvoldoende.

UWV

Op Sociale Zaken is te weinig aandacht voor de bedrijfsvoering, zo constateert de Rekenkamer. Minister De Geus heeft te weinig maatregelen genomen om de rechtmatige besteding van de gelden die naar het UWV gaan (uitvoering van WW en WAO-verzekeringen) op orde te krijgen. Ook de bedrijfsvoering van het Centrum voor Werk en Inkomen laat te wensen over. De Geus heeft problemen om de subsidiestromen die door zijn departement verstrekt worden te verantwoorden. Met name de controle op misbruik en oneigenlijk gebruik van Europese subsidies (zoals ESF) ,,behoeft nog verbetering'', aldus de Rekenkamer. De Geus neemt afstand van de kritiek op CWI en UWV. Hij zegt beide instanties meermalen te hebben aangesproken op hun onvolkomenheden.

Informatiebeveiliging

Op Financiën zijn er nog steeds problemen bij de Belastingdienst. Daar is de informatiebeveiliging niet op orde, waardoor medewerkers ongeoorloofd vertrouwelijke gegevens van belastingplichtigen kunnen raadplegen. Minister Zalm zegt in een reactie dat eind 2004 de beveiliging bij de Belastingdienst op orde zal zijn. Voor de dienst Domeinen zal hij zijn medewerkers onderwerpen aan een `dilemmatraining' en komt er een vertrouwenspersoon.

Interne controle

Op Economische Zaken ontbreekt het volgens de Rekenkamer aan een goed functionerende interne controle. Dit heeft onder meer gevolgen voor het financieel beheer op de afdeling Telecommunicatie en Post, het agentschap Novem en het beheer van vorderingen en transacties.

Drugskoeriers

Op Justitie stelt de Rekenkamer onvolkomenheden vast in het subsidiebeheer van het ministerie. Zo ontbreken algemene subsidievoorwaarden en is er geen beleid vastgesteld voor sancties. Het ministerie bestrijdt de kritiek ten dele. Zo beschouwt minister Donner een uniform en strikt sanctiebeleid niet als een prioriteit. In 2004 belooft minister Donner orde op zaken te bereiken bij een andere onvolkomenheid die de Rekenkamer aanwijst: de onderbouwing van de uitgaven voor noodvoorzieningen voor de aanpak van drugskoeriers is ,,ondeugdelijk''.