Bonden tegen plan voor prepensioen

Het kabinet heeft opnieuw een conflict met de vakbonden over een nieuwe regeling voor prepensioen. Met de werkgevers kwam het kabinet gisternacht om half twee in het Voorjaarsoverleg wel tot een akkoord.

Het kabinet ging akkoord met een voorstel van de werkgeversorganisaties voor behoud van vervroegd pensioen, met 62,5 jaar, maar de vakcentrales sloten zich daar niet bij aan. De vakcentrale FNV gaat haar leden per referendum raadplegen over dit voorstel, waarbij de centrale een negatief advies geeft. De uitslag wordt over een maand verwacht.

Als de leden het akkoord verwerpen, valt het kabinet terug op zijn eerdere plan om het prepensioen volledig af te schaffen, waardoor werknemers niet meer fiscaal aantrekkelijk kunnen sparen om voor hun 65ste jaar te stoppen met werken. De vakcentrales hebben gedreigd dan de afspraken uit het Najaarsakkoord over loonmatiging te laten vallen. Dat betekent dat zij bij de CAO-onderhandelingen weer looneisen kunnen stellen. Het kabinet heeft op zijn beurt gedreigd deze CAO's niet algemeen verbindend te verklaren.

Het kabinet stemde gisternacht na uren onderhandelen in met een voorstel van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland om het vervroegd pensioen vanaf 62,5 jaar tegen 70 procent van het loon mogelijk te maken. Nu is het mogelijk iets eerder met prepensioen te gaan. Daarnaast zouden werknemers 100 tot maximaal 125 procent van hun loon mogen sparen voor extra verlof, zodat ze nog eerder kunnen stoppen met werken.

Wel dwong het kabinet af dat werknemers individueel kunnen besluiten uit de collectieve prepensioenregeling te stappen, met medeneming van de premies die zijzelf en hun werkgever daarvoor hebben betaald. Het geld mag vrij besteed worden, iets waartegen de sociale partners zich fel hadden verzet. Ook de overgangsregeling voor oudere werknemers is niet waarop de sociale partners hadden gehoopt. Het kabinet stemt alleen in met een regeling voor mensen die op 1 januari 2006 zestig jaar of ouder zijn, terwijl de sociale partners een ruimere regeling bepleitten.

Het kabinet wilde dat de vakcentrales hun definitieve standpunt maandag bekend zouden maken, maar FNV zegt dat dit niet zal lukken, omdat de aangesloten bonden al hun leden individueel willen raadplegen. De Federatieraad van FNV, waarin de bonden zijn vertegenwoordigd, steunde vanochtend het negatieve advies van de vakcentrale.

Het traditionele Voorjaarsoverleg verliep volgens alle betrokken partijen in een ,,ijzige stemming''. Met name FNV-voorzitter L. de Waal liet merken dat hij op voorhand weinig vertrouwen had in het overleg. Hij weigerde aanvankelijk minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) voor de camera's een hand te geven en reageerde geërgerd op grapjes van minister Zalm (Financiën). [Vervolg akkoord: pagina 21]

FNV: `Afbraak prepensioen is verantwoordelijkheid kabinet'

prepensioen

[Vervolg van pagina 1] Na afloop zei De Waal: ,,We kunnen meewerken aan een gammel tussenstation, maar we kunnen beter niet meewerken. De afbraak van het prepensioen is de verantwoordelijkheid van het kabinet.''

Minister De Geus toonde zich daarentegen verheugd dat hij ten minste een akkoord had bereikt met de werkgevers. ,,We zijn meer opgeschoten dan gedacht'', zei hij. De werkgevers hadden aanvankelijk voorgesteld de spaarloonregeling af te schaffen, om daarmee het behoud van het prepensioen vanaf 62,5 jaar te financieren. Maar minister Zalm zei tijdens het overleg onverwachts dat hij elders financiële ruimte zag.

CNV-voorzitter Terpstra had van tevoren met De Waal afgesproken gezamenlijk te zullen optrekken. ,,Een man een man, een woord een woord'', zei hij vanochtend. Uiteindelijk was het niet de prepensioenregeling van 62,5 jaar waarop het overleg stukliep, maar de zogenoemde opt-outmogelijkheid die het kabinet afdwong. Die ondergraaft volgens de vakcentrales de basis onder de collectieve prepensioenregelingen. Terpstra noemt het ,,verbijsterend'' dat de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en LTO Nederland hier uiteindelijk toch mee instemden.

Volgens voorzitter Hermans van MKB-Nederland was dit een ,,kwestie van knopen tellen''. ,,Natuurlijk zijn wij ook niet blij als werknemers van hun premie een kleuren-tv gaan kopen'', zei hij, ,,maar als we niet met dit voorstel hadden ingestemd, was het alternatief dat het kabinet het prepensioen helemaal zou afschaffen.''

J.W. van den Braak, secretaris Sociale Zaken van VNO-NCW, vindt dat de vakcentrales te rigide hebben vastgehouden aan hun eigen voorstellen. Wel heeft hij nog een ,,sprankje hoop'' dat de vakbonden het akkoord in weerwil van het advies van de vakcentrales wel zullen goedkeuren. Ook is het volgens hem nog mogelijk dat de Tweede Kamer het dreigende kabinetsbesluit om het prepensioen volledig af te schaffen, tijdens de parlementaire behandeling zal verzachten.

Maar CDA-fractievoorzitter Verhagen zei vanochtend: ,,Het kabinet heeft genoeg bewogen in de richting van de vakcentrales''.

Hoofdartikel: pagina 9