Splits geen energiebedrijven

De opmerking van de heren Crone en De Krom dat ,,de potentie van de decentrale opwekcapaciteit, in Nederland zo'n 40 procent, niet door een Nationale Kampioen of door een monopolistisch netbedrijf mag worden weggedrukt'', is op zich juist (Opiniepagina, 27 april). Maar beide gevaren bestaan nu niet. Een gevaar vormt wel het wegvallen van de financieringskracht van aanbieders van decentrale opwekcapaciteit ten gevolge van de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiebedrijven.

Voor decentrale elektriciteitsopwekking voor meer dan 90 procent bestaande uit Warmte Kracht Koppeling (WKK) is een goede toegang tot de netten tegen transparante en zekere tarieven van groot belang. Belangrijker dan het eigendom van de netten.

Nederland neemt bij de decentrale opwekking van elektriciteit in Europa een unieke, vooraanstaande plaats in. Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte elektriciteit komt uit klein- en grootschalig warmtekrachtvermogen. In ons omringende landen waarvan de genoemde auteurs denken dat de toekomstige leiding over de Nederlandse energiesector te verwachten is is decentrale opwekking veel minder ver ontwikkeld dan in Nederland. Schrijvers lijken de geo- en grondstofpolitieke aspecten van de Europese energiepolitiek te onderschatten en waarderen daarmee onvoldoende de bijdrage van de huidige Nederlandse energiebedrijven aan de unieke Nederlandse energiepositie. Duitse bedrijven hebben kolen, Belgische en Franse bedrijven nucleaire brandstoffen en Nederland heeft aardgas en de mede hierop gebaseerde grote decentrale opwekking. Het gevaar dreigt dat, indien de leiding van de Nederlandse energiesector in buitenlandse handen komt, sterke Nederlandse punten zoals WKK minder aandacht zullen krijgen. Met het gevaar van een grote terugval van de goede milieu- en energiepositie die de Nederlandse energiebedrijven hebben opgebouwd. En het gevaar dat daarvan Nederlandse industrie, economie en burgers het slachtoffer worden.

Om die gevaren van de voorgenomen splitsing te voorkomen, dienen de auteurs, met de overheid, ervoor te zorgen dat decentrale opwekkers blijvend financiering kunnen vinden en optimale marktkansen krijgen, om verder bij te dragen aan voldoende, betrouwbare, betaalbare en milieuvriendelijke elektriciteitopwekking.

Kees den Blanken is directeur van de Vereniging voor Warmte Kracht Koppeling, Cogen Nederland.

    • Kees den Blanken