Achterstand doelstellingen milieu groeit

Nederland heeft de afgelopen twee jaar een grotere achterstand opgelopen bij het invoeren van Europese milieurichtlijnen. ,,Nederland behoort hiermee tot de achterblijvers in Europa.''

Dat stelt het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM in zijn jaarlijkse rapportage over het milieubeleid in Nederland, de Milieubalans, die vanmorgen is aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Het Europese beleid kenmerkt zich door ,,harde, afrekenbare doelen'' die kunnen leiden tot boetes voor lidstaten als ze niet worden gehaald. Maar Nederland heeft juist een decentralisatie in gang gezet, waarbij de uitvoering van milieubeleid grotendeels bij provincies en gemeenten komt te liggen. Het is ,,onduidelijk'' of deze lagere overheden de Europese doelen voor milieu, water, ruime en natuur halen.

In het algemeen neemt de uitstoot van verontreinigende stoffen in Nederland wel af, zo stelt het planbureau, vooral door ,,technische maatregelen''. Als gevolg van de krimp in de industrie is vorig jaar de uitstoot van CO2 voor het eerst sinds enige jaren afgenomen. Nederland gaat ook de in Kyoto afgesproken doelstellingen voor het klimaatbeleid vermoedelijk halen, hoewel er onzekerheid bestaat over projecten die Nederland in het buitenland financiert.

De Europese normen voor de uitstoot van verzurende stoffen en luchtkwaliteit voor 2010 zijn problematisch. Voor ammoniak worden de normen waarschijnlijk wel gehaald, maar niet voor andere verzurende stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS). Nederland heeft, net als andere EU-lidstaten, de meeste moeite met het reduceren van de emissie van stikstofoxiden (NOx). Daarvoor zijn verkeersmaatregelen nodig, aldus de Milieubalans.

Ook het mestprobleem is nog lang niet opgelost. Het overschot aan fosfaat en stikstof is in de jaren 1997-2002 weliswaar met 30 procent gedaald, maar dat is nog lang niet voldoende om de Europese en daaruit afgeleide nationale milieudoelstellingen te halen. Op dit moment zorgt de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in Nederland tot spanningen, omdat de maatschappelijke gevolgen van deze EU-richtlijn voor met name de landbouw nog onduidelijk zijn.

,,Het niet tijdig halen van milieudoelen betekent dat burgers en natuur langer worden blootgesteld aan hogere risico's en kan leiden tot ingebrekestellingen en Europese boetes'', aldus het Milieu- en Natuurplanbureau.