Slimmer werken

Vloeken in de kerk. Dat is het wat korpschef Anja Brink van de politieregio Noord-Holland-Noord onlangs deed. Zij verzocht minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vriendelijk doch dringend af te zien van de personele uitbreiding die hij haar korps heeft toebedacht. De korpschef wil liever geld voor materieel, zoals betere toepassing van moderne informatietechnologie, en organisatieverbeteringen. Remkes moet daar weinig van hebben, zo blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen. Weliswaar staat hij ,,positief tegenover het initiatief van Noord-Holland-Noord''. Dit ,,mag echter niet leiden tot een mindere groei van de sterkte''. De bewindsman beroept zich op de gemaakte afspraken, het zogeheten meerjarenakkoord, en merkt fijntjes op dat Brink geen navolging heeft gekregen in kringen van burgemeesters en korpschefs.

Toch verdient de oproep van Brink aan de vergetelheid te worden ontrukt, al was het maar wegens het belang van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Remkes ziet dat op zichzelf ook in, al is dat een teer punt in de politiewereld. Hij heeft een speciale Regieraad ingesteld en wil de touwtjes zelfs aantrekken.

Er is echter een complicatie, noteerde het Algemeen Politieblad in januari. De financiering van de ICT-initiatieven in de toekomst dreigt in gevaar te komen als de middelen van de Regieraad ,,ongeoormerkt'' naar het reguliere politiebudget worden overgebracht. Dus naar personeel. En wat doet dat? De scheidende hoofdcommissaris van Amsterdam, Jelle Kuiper, wees er vorig jaar oktober op dat een agent die een uurlang hard werkt op straat, vervolgens twee uur bezig is met de administratieve verwerking. Hij noemde dit een goede reden te investeren in ,,slimme computersystemen'', zoals handcomputers. Zo alleen staat Brink dus ook weer niet in haar analyse.

Deze analyse wordt kracht bijgezet door de erkenning van het kabinet naar aanleiding van een onderzoek door de Algemene Rekenkamer dat – zelfs na correctie – veertig procent van de politie-inzet opgaat aan interne beslommeringen. Oud-,,super-PG'' Docters van Leeuwen wees er onlangs in deze krant op dat het 14 man vergt om een politie-agent vierentwintig uur op straat te houden. Bij de brandweer is dat acht, evenals trouwens bij de politie van België. Dat doet vermoeden dat er winst valt te behalen met een betere organisatie.

De kabinetsdoelstelling om 4.000 extra politieplaatsen te realiseren heeft het karakter van een mantra. In het licht van de recente geschiedenis waarin politieke partijen tegen elkaar opboden in aantallen, is dat niet onbegrijpelijk. Dit verklaart ook het cijferfetisjime van het kabinet over de prestatiecontracten, waarover steeds meer klachten loskomen dat ze leiden tot ,,flutzaken''. Er zijn nu al verhalen over jongeren die worden vervolgd wegens diefstal van schroefjes in de Gamma, zegt hoogleraar Koppen. Zijn collega Van der Vijver (oud-politie-officier): ,,Ik heb zelf meegemaakt dat een agent het verwijt kreeg dat hij het korps enkele processen-verbaal door de neus had geboord door een vechtpartij te voorkomen.''

Dát is niet de bedoeling, verklaren ambtenaren van Binnenlandse Zaken trouwhartig. De minister heeft de afspraken juist gemaakt in ,,het volle vertrouwen van een professionele en zinvolle invulling''. Waarom is Remkes dan zo halsstarrig tegen slimmer werken?