Akkoord over beslaglegging binnen Europa

Minister Donner (Justitie, CDA) heeft gisteren met de Europese ministers van Justitie overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk confiscatiebeleid bij zware grensoverschrijdende criminaliteit. Justitie in Nederland zal meewerken aan beslaglegging van goederen of geld als iemand door de rechter in een andere lidstaat is veroordeeld voor zware grensoverschrijdende delicten.

In de praktijk betekent het bereikte akkoord over het kaderbesluit dat Nederland vonnissen in andere lidstaten erkent zonder dat in eigen land omzetting van dat vonnis nodig is. Wie bijvoorbeeld in Spanje veroordeeld is wegens drugssmokkel, waarbij ook bewezen is dat die persoon in Nederland de opbrengst ervan heeft `witgewassen', kan nu in Nederland te maken krijgen met inbeslagname van goederen, geld of banktegoeden.

Donner was aanvankelijk principieel tegenstander van zo'n Europees confiscatiebeleid omdat hij het als aantasting van de autonomie van het Nederlandse strafrecht beschouwde. Zo is het witwassen van crimineel geld in Nederland een strafbaar feit en kan dat, onafhankelijk van een veroordeling in het buitenland, zelfstandig worden vervolgd.

Donner ging uiteindelijk akkoord na de toezegging dat confiscatie alleen gebeurt als het belangrijkste delict (gronddelict) in het buitenland heeft plaatsgevonden en confiscatie deel uitmaakt van het vonnis in dat land. De lidstaat die geld of goederen in beslag neemt, mag de eerste 10.000 euro zelf houden als bijdrage aan de incassokosten. De overige opbrengsten worden tussen beide lidstaten gelijkelijk verdeeld.

Een gemeenschappelijk confiscatiebeleid is het vierde kaderbesluit waarbij Europese lidstaten nauwer samenwerken op justitieel terrein.

Eerder besloten de Europese ministers van Justitie tot gemeenschappelijk beleid bij de incasso van geldboetes, het op verzoek van een ander lidstaat bevriezen van bewijsmiddelen en het Europees arrestatiebevel dat uitlevering van verdachten aan andere lidstaten mogelijk maakt. Afgelopen week ging de Eerste Kamer akkoord met implementatie van dat Europese arestatiebevel in de Nederlandse strafwetgeving.

Donner blijft overigens tegen volledige uniformering van het strafrecht in Europa, zo zei hij gisteren na afloop van de vergadering van de Europese Justitieministers (JBZ-raad). Hij is akkoord gegaan met het confiscatiebeleid omdat opsporing en berechting van in binnen- en buitenland begane delicten in handen blijft van één opsporende en berechtende organisatie.

Donner heeft al eerder aangegeven dat Europa alleen moet streven naar strafrechtelijke integratie bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Daarvoor moet wat Donner betreft een apart Europees regime komen dat verantwoordelijk is voor opsporing, vervolging en berechting van dergelijke delicten. Vorig jaar heeft hij daarover voorstellen gedaan bij de Europese Conventie ter voorbereiding van een ontwerp-Europese Grondwet.