Wet Walvis levert bedrijven ongeveer 200 miljoen euro op

De Tweede Kamer gaat akkoord met de zogenoemde wet Walvis, die het bedrijfsleven een besparing moet opleveren van naar schatting 200 miljoen euro per jaar. Dat bleek gisteren tijdens het Kamerdebat over de nieuwe wet, die onder meer de verschillende loonbegrippen die op het loonstrookje worden gehanteerd, vereenvoudigt en op elkaar afstemt.

Een Kamermeerderheid van Pvda en CDA diende wel een wijzigingsvoorstel in om te voorkomen dat werknemers die sparen voor verlof, een lagere uitkering krijgen als zij werkloos of arbeidsongeschikt worden.

In het wetsvoorstel van het kabinet stond dat over loon dat gespaard wordt voor verlof, bijvoorbeeld voor de nog in te voeren levensloopregeling, geen sociale premies worden geheven. Dat zou gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkeringen.

Minister De Geus (Sociale Zaken) noemde het amendement ,,uitvoerbaar'' en zei er ook ,,sympathie'' voor te hebben.

Wel tekende hij aan dat heffing van premies over dit deel van het loon indruist tegen de doelstelling om het loonbegrip dat wordt gehanteerd voor de sociale verzekeringen af te stemmen op het fiscale loonbegrip. Het opgespaarde deel van het loon wordt in het fiscale loonbegrip namelijk niet meegeteld voor de belastingheffing. Kamerlid Weekers (VVD) had hier ook op gewezen.

De nieuwe wet, voluit Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten, regelt verder dat de Belastingdienst vanaf 2006 de sociale premies int voor uitkeringsinstantie UWV.

Met name de PvdA maakte zich zorgen dat daarmee ook andere bevoegdheden overgeheveld zouden worden naar de Belastingdienst, maar volgens De Geus is daarvan geen sprake. Hij zei zelf verantwoordelijk te blijven voor de vaststelling van het beleid inzake de uitkeringen.