Friesland

Achtkarspelen

Lid ON: W.J. Ausma, Buitenpost D. Bouma, lid, oud-bestuurslid van de Korfbalvereniging It Fean te Surhuisterveen

Ridder ON: T. de Haan, Buitenpost

Ameland

Lid ON: M. Annema, Nes mw. P.W. Annema-Edes, Nes mw. L. de Boer-IJmker, Hollum J.J. de Vries, Hollum

Boarnsterhim

Lid ON: mw. T. Belksma-Hallema, Grou A. van Dijk, Warten H. de Jong, Grou mw. T.M. Mulder-Gadellaa, Grou L. de Vries, Terherne

Bolsward

Lid ON: H.D. Bakker L. van Straten K. Ypma

Dantumadeel

Lid ON: mw. M.C. van den Broeke-Bot, Damwoude B. Heidstra, Zwaagwesteinde J. Pebesma, Damwoude

Ridder ON: ir. R. Dankert, Damwoude

Dongeradeel

Lid ON: R. de Graaf, Nes mw. H.F. Sybesma-Jaarsma, Dokkum S.J. Viet, Dokkum

Ferwerderadiel

Ridder ON: J. Emmelkamp, Wânswert

Franekeradeel

Lid ON: mw. J.M.J. Berger-Dirkx, hoofd Algemene Zaken Burggraaff Kraanbedrijf Franeker (BKF), Franeker J.W. Buwalda, Franeker mw. H. van Egmond-Haze, voorzitter van de Club voor Verstandelijk Gehandicapten te Franeker, Franekerdeel T.S.U. Jaasma, Franeker

Gaasterlân-Sleat

Lid ON: mw. G. Albada-Klomp, Harich L. Duijff, Oudemirdum mw. A. Piersma-Schotanus, Sondel C.L. Schoonhoff, Bakhuizen

Ridder ON: W. Pitlo, Balk

Harlingen

Lid ON: A. Dijkstra A.S. Horrel L. Jansen D.J. Posthuma

Heerenveen

Lid ON: J. Brouwer, Oranjewoud K. Koopstra, Jubbega H. Landstra, Jubbega P.J. van der Vlis, voorzitter van de Voetbalvereniging Heerenveense Boys

Ridder ON: J. Spoelstra

het Bildt

Ridder ON: K. Tuinstra, St. Annaparochie

Kollumerland en Nieuwkruisland

Lid ON: mw. G. Bosgraaf-Veenstra, Kollum J. Kuipers, Kollumerzwaag D. Steensma, Kollum

Leeuwarden

Lid ON: mw. A.M van Dasselaar-Peters J. Douma, zwemleider van de Zwemvereniging D.O.V. mr. J.J. Kuipers K.H. van der Ploeg mw. S. Rijpstra-Jeltema S. Schouwstra H.J.H. Vastert A. Visser, Wirdum L.M. van Vliet

Ridder ON: T.W. Langhout mw. G.S. Molenbuur, docent dans

Officier ON: mr. W.J. Adema, voorzitter van de A.S. Talma Stichting mr. W.J.G. Blaauw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderbreedte

Leeuwarderadeel

Lid ON: K.H. Bremer, Stiens mw. R.T. Groenewoud-Eisma, Stiens J. Hoekstra, Britsum W. Jansma, Stiens mw. J. de Kroon-de Boer, vrijwilligster, Stiens T. Stolte, Stiens

Ridder ON: J. Eisenga, Stiens

Lemsterland

Lid ON: T.A. van Aken, Lemmer mw. U.J. Postma-Poepjes, vrijwilligster, Lemmer

Littenseradiel

Lid ON: S. Folkerts, Wommels H. Hallema, Weidum mw. G. Meinsma-Greijdanus, Jorwert

Ridder ON: P.M. Vellinga, Mantgum

Menaldumadeel

Lid ON: F. Faber, Dronrijp H. de Kroon, Dronrijp T. Wip, Dronrijp

Nijefurd

Lid ON: G. Bijker, Workum H. van Dam, Workum D. Dijkstra, Hemelum mw. P. Hoekstra-Landman, Koudum L. Mulder, Koudum mw. S. de Roos-Beuckens, Warns mw. A. de Vries-van der Weg, secretaris van de Stichting Open Bejaardenwerk Koudum, Koudum

Ridder ON: R.J. de Jong, Workum

Ooststellingwerf

Lid ON: K. Gorter, Oosterwolde J. van der Ploeg, Haulerwijk

Opsterland

Lid ON: P.F. de Koster, Tijnje mw. S. Meijer-van Denzel, Ureterp

Ridder ON: H. Hoekstra, Nij Beets

Skarsterlân

Lid ON: drs. J.W. van der Berg, BroekJ. Broers, Joure L. Damsma, Joure H.N. Kamsma, Sint Nicolaasga J.B. Klinkhammer, Joure M. van der Laan, Haskerdijken mw. J. van der Laan-Breuker, Haskerdijken mw. A. Mulder-Boeré, Langweer

Smallingerland

Lid ON: J. Bijlsma, Opeinde W. Bijma, Drachten H. Hof, Drachten R. Kamstra, o.a. bestuurslid voor de stichting VVV te Drachten, Drachten J.L. Kok, Drachten K. van der Vegt, Drachten M. Vermeer, Drachten

Sneek

Lid ON: H. Brouwer A.J. Frederiks mw. A.H. de Jager-Onclin J. de Jong mw. D.L.M. van der Meer-van der Meeren A.A. Osinga S. Rollema

Terschelling

Lid ON: C. de Haan, plv. vuurleider station Terschelling Paal 8 bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden P.R. Ruijg, Lies drs. P.S. Smit, Lies D. Stobbe, Terschelling West

Tytsjerksteradiel

Lid ON: mw. A. Benedictus-van der Vegt, mantelzorgster, Sumar mw. M. Gosses, Hurdegaryp mw. R. Hoekstra-Spijksma, Burgum G.F. Klopstra, Burgum mw. A.M.J. de Vries-Hamelberg, Gytsjerk

Weststellingwerf

Lid ON: A. Doodhagen, Wolvega IJ. Duursma, Ter Idzard G. Lantinga, Wolvega

Ridder ON: mw. A. Veenhouwer-Ziel, Scherpenzeel H. Visser, Wolvega

Ridder NL: prof. dr. E. van der Maarel, emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Noordwolde

Wûnseradiel

Lid ON: R.R. Rienstra, Makkum J. Sieperda, Burgwerd

Wymbritseradiel

Lid ON: U. Hoekema, Woudsend

Ridder ON: M. ten Cate, Scharnegoutum P. Miedema, Heeg