Kritiek Kamer op plan ordening Nederland

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft kritiek op de nota Ruimte van minister Dekker (VROM). Dit blijkt uit de reacties van de fracties op het beleidsstuk waarin het kabinet de komende tien tot vijftien jaar ruimtelijke ordening in Nederland beschrijft.

De nota is gisteren openbaar gemaakt. Het kabinet legt hierin het accent op de economische ontwikkeling en geeft vooral de lagere overheden als gemeenten meer macht bij het ontwikkelen en realiseren van bouwplannen. Ook in beschermde natuurgebieden en op het platteland kan voortaan worden gebouwd onder voorwaarde dat de plannen worden ingepast in het landschap.

De eerste reacties op de nota van Dekker kwamen gisteren van de `eigen' VVD-fractie en van het VNO/NCW en die waren positief. De liberale fractie spreekt van ,,een helder stuk met een eenduidige visie''. Woordvoerder Geluk noemt het ,,pure winst'' dat hierdoor ontplooiingsmogelijkheden ontstaan voor burgers en bedrijven.

De grootste regeringspartij, het CDA denkt er anders over. Volgens CDA-Kamerlid Van Bochove is het stuk onvoldoende uitgewerkt. Het CDA onderschrijft de integrale benadering maar vreest een `verrommeling' van natuur en platteland. ,,De regering moet de kaders stellen, nu wordt veel te veel aan anderen overgelaten'', aldus het CDA. Dat standpunt komt overeen met de kritiek van de PvdA als grootste oppositiepartij. ,,Het rijk moet de ambitie hebben aan te geven hoe Nederland er uit moet zien'', vindt PvdA-Kamerlid Verdaas. Hij verwacht dat financiële argumenten de boventoon gaan voeren.

GroenLinks-woordvoerder Duyvendak vindt de nota een produkt van `oude politiek' waarmee de zwanenzang van de ruimtelijke ordening wordt ingezet. Ook D66, de kleinste regeringspartij herkent in de nota een ouderwetse benadering vooral waar het de woningbouwplannen betreft. D66 wil een grotere rol voor de provincies om natuur en de open ruimte rond dorpen beter te beschermen tegen `volbouwen'. De SP geeft Dekker's product de titel `Nota Chaos' en de ChristenUnie benadrukt dat het rijk duidelijker moet aangeven waar de kwaliteit van de ruimte aan moet voldoen. De ChristenUnie vreest dat de nota ten onrechte ,,ongebreidelde groei'' van Schiphol mogelijk maakt.

Veel fracties zijn ontevreden over de vertraging die verkeersminister Peijs heeft aangekondigd voor haar Mobiliteitsnota. Vooral de LPF-fractie vindt dat een concrete ruimtelijke indeling alleen goed kan worden beoordeeld als ook bekend is waar de infrastructuur (wegen, rails, vaarwegen) lopen.

Werkgeversorganisatie VNO is evenals het MKB (midden- en kleinbedrijf) ingenomen met de aandacht van het kabinet voor de economische groei. De financiële onderbouwing wordt door deze organisaties evenwel ,,zeer mager'' genoemd.

ZWAKTEBOD Pagina 9