Inkomenseis bij vestiging mag

Grote steden mogen in de toekomst in een beperkt aantal, door henzelf aan te wijzen achterstandswijken een inkomenseis stellen aan mensen die zich daar willen vestigen. Van een verplichte spreiding van kansarme nieuwkomers over de buurgemeenten van grote steden, waar de afgelopen maanden sprake van was, wil het kabinet niets weten.

Dat maakten de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken), De Graaf (Binnenlandse Zaken) en burgemeester Opstelten van Rotterdam vanmiddag bekend op het stadhuis van Rotterdam.

Deze stad vroeg een half jaar geleden om onorthodoxe maatregelen, omdat volgens het stadsbestuur `het absorptievermogen' van bepaalde stadswijken wordt overschreden. In deze wijken wonen te veel kansarme nieuwkomers, wat zorgt voor een combinatie van overlast, illegaliteit en criminaliteit. De stad dacht met name aan spreiding van kansarme nieuwkomers, omdat achterstandswijken te lijden hebben onder ,,een blijvende instroom van kansarmen en het vertrek van kansrijken die het zich kunnen veroorloven elders te gaan wonen''.

Het kabinet maakt het nu in een speciale wet mogelijk een inkomenseis te stellen aan nieuwe bewoners van dit soort wijken. Maar dit mag pas als de stad eerst de eigen, gemeentelijke huisvestingsverordening beter benut. Volgens het kabinet biedt deze verordening ook al veel mogelijkheden om buurten heterogener te maken. Rotterdam zegt in een reactie ,,zo snel mogelijk een woonvergunningenstelsel te zullen invoeren''.

Het kabinet vindt dat buurgemeenten ,,dienen bij te dragen aan de huisvesting van lage inkomensgroepen''. Maar pas als stad en buurgemeenten daar samen niet uitkomen ,,is de minister van VROM bereid te bemiddelen en te interveniëren''.

In arme wijken komen zogeheten economische kansenzones. De gemeente Rotterdam krijgt van het rijk 24 miljoen euro voor ,,investeringssubsidies en differentiatie van de onroerendezaakbelasting'' om de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf in deze wijken te stimuleren. Rotterdam verdubbelt dit bedrag tot 50 miljoen euro.

Om zogenoemde `overbewoning', illegale bewoning en malafide kamerverhuur tegen te gaan wordt het gemeentes mogelijk malafide eigenaren aan te pakken bij `misbruik in de vorm van overbewoning'. Tot nu toe kan dit alleen bij `verstoring van de openbare orde, gekoppeld aan drugsproblematiek'.

:pagina ]

Het kabinet wijst in zijn reactie op de vele maatregelen die al worden genomen tegen het soort problemen dat Rotterdam aankaartte in Rotterdam Zet Door: verplichte inburgering van oudkomers en nieuwkomers, het consequenter uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, een hardere aanpak van illegaliteit, een leeftijdseis en een inkomenseis voor huwelijkskandidaten uit het buitenland enzovoort.

Ook wordt een aantal wensen niet gehonoreerd. Zo komen er geen speciale opvangcentra voor jonge, kansarme Antillianen. Wel komt het kabinet binnenkort met plannen om het aantal uitkeringsgerechtigden onder hen te verminderen, wonen onder begeleiding en opvoedingsondersteuning van tienermoeders.

Ook wil het rijk geen asielzoekers met een tijdelijke status weren die nu in groten getale kleine gemeenten verruilen voor de grote stad: ,,Het kabinet komt tot de conclusie dat in het kader van de huisvesting aan statushouders geen strengere of andere beperkingen kunnen en mogen worden opgelegd.''

De gevraagde leerplicht tot 23 jaar voor drop outs gaat evenmin door. In plaats daarvan komen er zogenoemde leerwerktrajecten voor hen.

Rotterdam is desalniettemin tevreden met de toezeggingen van het kabinet. Het stadsbestuur spreekt van een `Rotterdam-wet'. Het college ziet daarnaast ,,ook in andere nota's en plannen van het kabinet (...) (delen van) onze wensen en plannen gehonoreerd''. Rotterdam hoopt wel dat in de nieuwe wet nog een `experimenteerartikel' wordt opgenomen ,,om snel en adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen''.