Inspraak bij nieuwe nota `niet nodig'

Het is niet nodig om een nieuwe, formele inspraakronde te organiseren over de Nota Ruimte over de ruimtelijke inrichting van Nederland in de komende kwart eeuw. Dat is de strekking van een advies van de landsadvocaat dat minister Dekker (VROM) heeft gevraagd op aandringen van de Tweede Kamer.

De Nota Ruimte is vandaag aan het parlement aangeboden als derde deel van de planologische kernbeslissing van wat eerder de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Nota heette. Niettemin bevat de Nota Ruimte wel een aantal gewijzigde uitgangspunten. Over dat nieuwe, gedecentraliseerde beleid heeft geen formele inspraak plaatsgevonden. Wel heeft het kabinet twee maal maatschappelijke organisaties geconsulteerd. De Vijfde Nota was enkele jaren geleden na een formele inspraakronde wel voltooid, maar werd op het laatste moment ingetrokken toen het toenmalige kabinet-Kok viel over de kwestie Srebrenica. Tweede-Kamerleden betwijfelden of deze handelwijze juridisch houdbaar is. Maar volgens VROM is dit wel het geval. Het kabinet schrijft in de samenvatting: ,,De inspraakreacties [...] zijn nog onverkort relevant en in dit nieuwe kabinetsstandpunt van de Nota Ruimte meegewogen. Hetzelfde geldt voor de uitgebrachte adviezen en de resultaten van de gevoerde bestuurlijke overleggen.''

Over winning van aardgas onder de Waddenzee spreekt het kabinet zich in de nota nog niet uit. Wel wordt winning en opsporing van olie- en gas een activiteit genoemd die ,,geschiedt om dwingende redenen van groot openbaar belang''.