Lang leve artikel 1

Duidelijk en doortastend optreden is geboden in kwesties als die van de de El Tawheed moskee. In Nederland zijn de grondrechten van alle burgers ongeacht ras, overtuiging en geaardheid verankerd in artikel 1 grondwet. Hij die handelt in strijd met deze beginselen zal worden gestraft of worden aangemerkt als `persona non grata'.

De angstaanjagende theorieën over lijfstraffen, doden en andere vormen van geweld, dragen, net als andere uitingen, bij aan de negatieve spiraal van verwijdering tussen islam en andere culturen.

Ten slotte de `regelrechte censuur' waar woordvoerder Farid Zaari zich op beroept en het `algemene debat' dat hij hierover wil voeren. Artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht beoogt een einde te maken aan het in omloop brengen van kwetsende of haatzaaiende voorwerpen.

Op deze wijze handhaven wij in Nederland hetgeen in artikel 1 van de grondwet bepaald is.

Over dat principe valt niet te debatteren. Hulde aan degene die een strafrechtelijke procedure entameert.