Uitsluitend inburgering vrouw gratis

Gemeenten gaan alleen nog de inburgeringcursussen betalen voor allochtone vrouwen die hier al verblijven. Andere migranten, ook werkloze, moeten zelf de verplichte inburgering betalen.

Wel kunnen armlastige migranten hiervoor een lening van de gemeente krijgen. Ook houden gemeenten deels de controle over de inburgering van migranten. Dat is vorige week afgesproken in een overleg met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De plannen maken deel uit van de Contourennota Herziening van het Inburgeringsstelsel, dat het kabinet morgen bespreekt.

Verdonk wilde de verantwoordelijkheid voor de inburgering aanvankelijk volledig bij de migranten zelf leggen. Dat gold zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers allochtonen die hier al langer verblijven maar nog niet zijn ingeburgerd. Nu zijn alleen nieuwkomers verplicht in te burgeren.

De VNG noemde de voorstellen vorige maand ,,riskant''. Ze vindt dat de organisatie en de regie voor de integratie van migranten bij de gemeenten moet blijven. Dat is zeker in het belang van migranten die laag zijn opgeleid en over weinig inkomen beschikken. Deze kunnen daardoor hun weg naar een goede inburgeringscursus moeilijk vinden, aldus de VNG. Ze kreeg daarbij de steun van staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD). Die wil dat gemeenten er op toezien dat de taallessen gecombineerd kunnen worden met het zoeken naar werk. Dat werklozen wel zelf voor hun inburgeringskosten moeten opdraaien, heeft zijn instemming.

In het overleg vorige week van Verdonk met de VNG is afgesproken dat de gemeenten het voortouw houden bij het eerste zogeheten intakegesprek voor de inburgering van zowel nieuw- als oudkomers. Ook houden ze de voortgang van de inburgering van alle migranten bij.

Verdonk wil wat de financiering betreft slechts een uitzondering maken voor allochtone vrouwen die hier al verblijven omdat deze in het algemeen niet over een eigen inkomen beschikken. Gemeenten moeten hun inburgeringscursus zowel gaan inkopen als betalen. Dat past in het bredere plan van de regering om de integratie van juist deze groep extra aan te moedigen.